NA RUBIEŻY

Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów

 

ul. Oławska 2,  II piętro

50-123 WROCŁAW

tel. 071-34 34 923

e-mail: narubiezy@op.pl

 

Zawartość strony:

Spis zawartości:

 

1.     Okładka czasopisma NA RUBIEŻY

 

2.     Kalendarium i cele działania Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów

 

3.     Folder Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów z okazji uroczystości odsłonięcia i poświęcenia Pomnika – Mauzoleum Pamięci Ofiar Zbrodni Ludności Polskiej na Kresach Południowo-Wschodnich w latach 1939-1947 popełnionych przez Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) i Ukraińską Powstańczą Armię (UPA) na bulwarze Ksawerego Dunikowskiego we Wrocławiu.

 

4.     Spis treści wydanych numerów czasopisma „NA RUBIEŻY” wydanych w latach 1992-2005 od numeru 1/1992 do 82/2005

 

"NA RUBIEŻY" Czasopismo historyczno-publicystyczne

Wydawca: Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów (SUOZUN)
ul. Oławska 2, 50-123 Wrocław, II piętro, tel. + 48 (71) 3434923

konto: Fundacja im. Andrzeja Boboli, ul. Oławska 2, 50-123 Wrocław

Bank PKO SA Oddział Wrocław,ul. Oławska 2
Numer konta: 
32 1240 1994 1111 0010 0545 5286

Strona www

 

 

Kalendarium i cele działania:
 

Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów

 

Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów rozpoczyna swoją stronę internetową winietą tytułową z pisma „Na Rubieży” zawierającą fotografię Pomnika Ofiar Zbrodni Ludobójstwa dokonanego na Ludności Polskiej przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) i tzw. Ukraińską Powstańczą Armię (UPA) na Kresach Południowo Wschodnich II Rzeczypospolitej (na ziemi wołyńskiej, tarnopolskiej, stanisławowskiej, lubelskiej, poleskiej i lwowskiej łącznie z rzeszowszczyzną)

W marcu 1990 roku we Wrocławiu powstało Stowarzyszenie Rodzin Ofiar Ukraińskich Nacjonalistów - „Misja Pojednania i Pokuty”. W tym czasie szeroką działalność prowadził już Związek Ukraińców w Polsce. Organizacji tej nie tworzono od podstaw. Wykorzystano istnienie od 1956 Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno - Kulturalnego, którego członkowie na mocy uchwały Zjazdu, odbytego w lutym 1990 roku, stali się członkami Związku. Nowa organizacja przejęła majątek, pracowników oraz organ prasowy tygodnik „Nasze Słowo”.

Wykorzystując panującą już w Polsce wolność i atmosferę totalnej krytyki przeszłości, operując hasłami walki z komunizmem i rosyjskim imperializmem, Związek Ukraińców pozyskał licznych polskich sprzymierzeńców i protektorów. Znalazło to wyraz w uchwale Senatu RP „Solidarnościowego” z 3 sierpnia 1990 roku.

Uchwała ta zawierała fałszywą ocenę akcji „Wisła”, przeprowadzonej w 1947 roku, dzięki której zlikwidowano działalność zbrojną Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów /OUN/ i Ukraińskiej Powstańczej Armii /UPA/ na południowo - wschodnim pograniczu kraju.

Celem działalności OUN i UPA było oderwanie tych ziem od państwa polskiego. Operujące tam bandy stosowały terror i niesłychane okrucieństwa. Nie uznawały żadnych zasad moralnych. Mordowano jeńców, kobiety, dzieci, także rodziny nieposłusznych Ukraińców.

Operacja „Wisła” uratowała życie wielu Polakom i Ukraińcom, zapewniła spokój i możliwość pokojowej pracy.

Związek nie ograniczył się do prowadzonej przez Ukraińskie Towarzystwo działalności na polu kultury duchowej i materialnej, języka, oświaty, zwyczajów. Związek uznał się wyłącznym reprezentantem społeczności ukraińskiej w Polsce, a jego głównym celem stało się tworzenie fałszywego obrazu przeszłości stosunków polsko - ukraińskich, przeciwdziałanie ujawnianiu zbrodni OUN i UPA, głoszenie pochwały tych organizacji i wychowywania młodego pokolenia Ukraińców w tym duchu.

Od momentu powstania Związku rozpoczęła się wielka kampania oskarżycielska państwa polskiego i narodu. Ciągle na pierwszym miejscu jest operacja „Wisła”, określana jako „zbrodnicza”, „ludobójcza”.

Jest przyrównywana do wielkiego głodu na Ukrainie lat trzydziestych. W „Naszym Słowie” i innych publikacjach, wspomniane pogranicze południowo - wschodnie państwa polskiego jest nazywane „Zakierzonią”, co ma oznaczać, że są to ziemie odwiecznie ukraińskie, oddzielone od Ukrainy linią Curzona. Stało się tak z woli Stalina, wyrażoną w porozumieniu wielkich mocarstw zawartym w Jałcie w lutym 1945 roku.

Najbardziej zdumiewający jest fakt, że „Nasze Słowo” i inne publikatory głoszące takie prawdy korzystały i korzystają z hojnego wsparcia finansowego Ministerstwa Kultury i innych polskich instytucji.

Stowarzyszenie Rodzin Ofiar miało ograniczone możliwości działania. Wynikało to z przyjęcia formy prawnej stowarzyszenia zwykłego, które podlegało różnym ograniczeniom ustawowym. Nie miało osobowości prawnej, nie mogło pawoływać terenowych jednostek organizacyjnych, zrzeszania osób prawnych, prowadzić działalności gospodarczej, otrzymywać dotacji, korzystać z ofiarności publicznej.

Istotne znaczenie miało także ograniczenie przyjęte przez samych założycieli, a dotyczące składu członkowskiego zawężonego do rodzin ofiar ukraińskich nacjonalistów. Niezrozumiałe też było w nazwie hasło „Misja Pojednania i Pokuty”.

W zaistniałej sytuacji było oczywiste, że należy stworzyć organizację  mogącą działać na całym obszarze państwa z członkostwem osób o pełnej zdolności do czynności prawnych, uznających cele organizacji, bez ograniczenia obywatelstwa i narodowości. Ważne znaczenie miała sprawa możliwości przyjmowania osób prawnych w charakterze członków wspierających.

W grudniu 1991 roku założyciele uchwalili statut Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów i dokonali wyboru Komitetu Założycielskiego, który złożył w Sądzie Wojewódzkim we Wrocławiu wniosek na zarejestrowanie Stowarzyszenia, dołączając wymagane dokumenty.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Sąd odpis wniosku na rejestrację z załącznikami doręczył Wydziałowi Spraw Obywatelskich Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, który za zgodą Sądu przystąpił do postępowania jako zainteresowany.

Na wyznaczoną rozprawę w dniu 22 stycznia 1992 roku przybył Dyrekbor Wydziału, któremu jako pierwszemu Sąd udzielił głosu. Na rozprawie byli wszyscy członkowie Komitetu Założycielskiego.

Dyrektor złożył wniosek o odmowę zarejestrowania Stowarzyszenia. W jego wystąpieniu nie było żadnych argumentów prawnych. Nie wskazał jakichkolwiek niezgodności statutu Stowarzyszenia z obowiązującymi przepisami. Mówił o ogłoszeniu niepodległości Ukrainy i potrzebie dobrych, stosunków sąsiedzkich, z tym państwem.

Uzasadnienie wniosku o odmowę zarejestrowania Stowarzyszenia świadczyło o nieznajomości obowiązującej ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku „Prawo o stowarzyszeniach”. Słuchając, trudno było oprzeć się refleksjom na temat wpływów OUN w Polsce i skutków obsadzania stanowisk w trybie rewolucyjnym.

Wystąpienie Dyrektora nie pozostało bez odpowiedzi Komitetu Założycielskiego. Powołano się na obowiązującą ustawę, które zniosła obowiązujący poprzednio system koncesyjny /uznaniowy/, w którym organ rejestrowy miał prawo oceny celowości powołania stowarzyszenia. Wskazano, że obowiązuje system rejestrowy, w którym sąd wydaje postanowienie o zarejestrowaniu po stwierdzeniu, że statut stowarzyszenia jest zgodny z przepisami prawa i założyciele spełniają wymagania określone ustawą.

Po dwugodzinnej rozprawie, w czasie której zostały wyjaśnione wszystkie sprawy dotyczące postanowień statutu Sąd wydał postanowienie o zarejestrowaniu Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów z siedzibą we Wrocławiu.

 

Cele i środki działania Stowarzyszenia:

Upamiętnienie wszelkimi dostępnymi środkami ofiar nienawiści ukraińskich nacjonalistów, w szczególności ofiar ludobójczych zbrodni popełnionych od pierwszych dni wojny we wrześniu 1939 roku na ówczesnym obszarze Państwa Polskiego, aż do ustania zorganizowanej zbrodniczej działalności nacjonalistów ukraińskich kilka lat po wojnie na obecnym terytorium państwa.

Ocalenie od zapomnienia prawdy o rozmiarach popełnionych zbrodni i stosowanych metod eksterminacji.

Przyczynienia się do upowszechnienia wiedzy o ideologicznych korzeniach ukraińskiego nacjonalizmu, jego związkach z hitleryzmem oraz o rodowodzie Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii.

Przeciwstawianie się uogólnieniom, które prowadzą do fałszywego obrazu dążeń narodowych Ukraińców, utożsamiania z tymi dążeniami działalności Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów.

Wskazywanie niebezpieczeństw bezkrytycznej pochwały zbrodniczej ludobójczej przeszłości odradzającej się ideologii nazizmu, jej rozpowszechniania i związanych z tym zagrożeń dla powstającej państwowości ukraińskiej.

Przeciwdziałanie wrogiej propagandzie przeciwko Narodowi Polskiemu w kraju i poza granicami, prowadzonej przez zorganizowane, działające legalnie i nielegalnie ośrodki nacjonalizmu ukraińskiego.

Wskazywanie winnych popełnionych zbrodni i zawiadamianie o tym organów powołanych do ścigania zbrodniarzy.

Udzielanie pomocy pokrzywdzonym w dochodzeniu swych praw, w dochodzeniu do ukarania winnych dokonanych zbrodni.

 

Dla osiągnięcia stawianych celów Stowarzyszenie:

 

Zbiera, gromadzi i udostępnia materiały dotyczące popełnionych zbrodni ludobójstwa, jak też szowinistycznej działalności Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, Ukraińskiej Powstańczej Armii i innych organizacji.

Inicjuje i popiera działalność naukową i popularyzatorską dotyczącą prowadzonej przeciwko Polakom, Obywatelom Polskim i Państwu Polskiemu działalności Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, Ukraińskiej Powstańczej Armii i innych organizacji ukraińskich kolaborujących z okupantami ziem II RP.

Współdziała z organizacjami i fundacjami kresowymi realizującymi podobne cele. Szczególnie Fundacja Św. Andrzeja Boboli, która finansuje działalność Stowarzyszenia.

Przedstawia odpowiednim organom państwowym, w szczególności Instytutowi Pamięci Narodowej wyniki swych badań.

Organizuje uroczystości żałobne poświęcone pamięci ofiar terroru i eksterminacyjnej działalności ukraińskich nacjonalistów.

Upamiętnia w sposób trwały historię zbrodniczej i krwawej działalności Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów poprzez stawianie pomników, tablic, rzeczywistych i symbolicznych nagrobków, a przede wszystkim przez publikacje.

Wydaje pismo „Na Rubieży”.

Z inicjatywy Stowarzyszenia wybudowano we Wrocławiu Pomnik Ofiar Zbrodni Ludobójstwa Ludności Polskiej popełnionych przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińską Powstańczą Armię, a 25 września 1999 roku Metropolita Wrocławski ksiądz kardynał Henryk Gulbinowicz Pomnik poświęcił.

 

 

W latach 2003 i 2005 organizowaliśmy uroczystości w związku z 60. rocznicą ludobójstwa.

1. Pierwsza uroczystość odbyła się 4 marca 2003 roku w Marwicach k/Gorzowa Wielkopolskiego z odprawioną Mszą Świętą i odsłonięciem Pomnika Pamięci zamordowanych Polaków w 1943 roku w parafii Kąty pow. Krzemieniec.

2. Dnia 7 maja 2003 roku w Brzegu odbyła się sesja historyczna.

3. Dnia 10 maja 2003 roku w Książu Śląskim koło Kożuchowa, odprawiona została Msza Święta, i odsłonięto Tablicę Pamięci zamordowanych Polaków w 1944 roku we wsi Hinowice pow. Brzeżany oraz sesja historyczna.

4. Dnia 8 czerwca 2003 roku w Zamościu odprawiona została Msza Święta w Rotundzie i otwarto wystawę w Muzeum.

5. Dnia 15 czerwca 2003 roku w Krakowie odprawiona została uroczysta Msza Święta za pomordowanych  Polaków na Wołyniu, odsłonięto Tablicę Pamięci w Panteonie w kościele Św. Jadwigi i odbyła się sesja historyczno naukowa.

6. Dnia 21 czerwca 2003 roku w Głogowie została odprawiona uroczysta Msza Święta i odsłonięto Pomnik Pamięci ku czci zamordowanych Polaków na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej.

7. Dnia 28 czerwca 2003 roku odbyła się ogólnopolska uroczystość religijna przy Pomniku - Mauzoleum we Wrocławiu z udziałem Jego Eminencji ks. Henryka Kardynała Gulbinowicza, arcybiskupa Jeremiasza kościoła prawosławnego, biskupa Juszczaka kościoła  grekokatolickiego, biskupa Jana Tyrawy, przedstawicieli władz wojewódzkich, władz miasta Wrocławia, dowództwa Śląskiego Okręgu Wojskowego, Policji, Strzelców, Harcerzy, licznych pocztów sztandarowych, Kompanii Honorowej Wojska Polskiego, Orkiestry Wojska Polskiego i licznej rzeszy społeczeństwa. Odbyła się też sesja historyczna.

8. Dnia 28 czerwca 2003 roku w Kwidzynie odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji  zamordowanych Polaków w Lipnikach na Wołyniu i odsłonięto Tablicę Pamięci.

9. Dnia 29 czerwca 2003 roku w Inowrocławiu odprawiona została uroczysta Msza Święta i odsłonięto Pomnik Pamięci zamordowanych Polaków na Kresach Południowo - Wschodnich.

10. Dnia 29 czerwca 2003 roku, Zagajnik k/Węglińca, odprawiona została uroczysta Msza Święta i odsłonięto Obelisk Pamięci, ku czci zamordowanych Polaków na Kresach Południowo - Wschodnich.

11. Dnia 11 lipca 2003 roku uczestniczyliśmy w Porycku na uroczystościach 60. rocznicy ludobójstwa Polaków na Wołyniu.

12. Dnia 11 lipca 2003 roku odbyły się uroczystości w Gdańsku, Msza Święta i odsłonięto Pomnik Pamięci, następnie odbyła się konferencja historyczna na temat ludobójstwa Polaków na Wołyniu.

13. Dnia 12 lipca 2003 roku w Michniowie została odprawiona uroczysta Msza Święta i odsłonięto kwatery martyrologii Polaków z udziałem władz miejscowych.

14. Dnia 12 lipca 2003 roku w Warszawie, odprawiona została  uroczysta Msza Święta w kościele św. Jacka OO Dominikanów w intencji 60. rocznicy ludobójstwa Polaków i odsłonięto Tablicę Pamięci poległym żołnierzom samoobrony na Kresach Południowo - Wschodnich.

15. Dnia 13 lipca 2003 roku w Warszawie, odprawiona została uroczysta Msza Święta na miejscu kompleksu Pomnika Ludobójstwa Polaków na Wołyniu z udziałem najwyższych przedstawicieli władz i Sejmu.

16. Dnia 13 lipca 2003 roku w Nysie, odsłonięto symboliczny grób zamordowanych Polaków na Kresach Południowo - Wschodnich. W uroczystości uczestniczyła licznie młodzież szkolna.

17. Dnia 13 lipca 2003 roku w Żarach, odprawiona została uroczysta Msza Święta za pomordowanych i odbyła się sesja historyczna.

18. Dnia 19 lipca 2003 roku w Przemyślu, odprawiona została uroczysta Msza Święta z udziałem arcybiskupa Ignacego Tokarczuka. Odsłonięto Pomnik, następnie odbyła się konferencja historyczna.

19. Dnia 27 lipca 2003 roku w Słupsku, odprawiona została uroczysta Msza Święta za pomordowanych Polaków i odsłonięto Tablicę Pamięci.

20. Dnia 10 sierpnia 2003 roku w Niemodlinie k/Opola, odprawiona została uroczysta Msza Święta i odsłonięto Tablicę Pamięci.

21. Dnia 4  września 2003 roku w Gdańsku, odprawiona została uroczysta Msza Święta, następnie odbyła się konferencja historyczna na Politechnice poświęcona 60. rocznicy ludobójstwa Polaków na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej.

22. Dnia 7 września 2003 roku w Krakowie, odprawiona została Msza Święta w kościele pw. św. Jadwigi i odsłonięto Tablicę Pamięci zamordowanych profesorów lwowskich w 1941 roku przez „Nachtigall”.

23. Dnia 7 września 2003 roku w Radwanicach k/Krakowa odprawiona została uroczysta Msza Święta i odsłonięto Tablicę Pamięci Ludobójstwa Polaków w Korościatynie pow. Buczacz.

24. Dnia 7 września 2003 roku w Korfantowie odprawiona została uroczysta Msza Święta i odbyła się sesja historyczna poświęcona ludobójstwu Polaków na Podolu.

25. Dnia 16 września 2003 roku w Warszawie, odsłonięto Tablicę Pamięci na frontonie Domu Polonii.

26. Dnia 17 września 2003 roku w Rzeszowie odprawiona została uroczysta Msza Święta i odsłonięto Tablicę Pamięci Ludobójstwa Polaków na Kresach Południowo -Wschodnich, następnie odbyła się sesja historyczna.

W uroczystościach uczestniczył ks. biskup Kazimierz Górny i przedstawiciele władz Rzeszowa.

27. Dnia 17 września 2003 roku w Szubinie k/Bydgoszczy odprawiona została uroczysta Msza Święta i odsłonięto Pomnik Pamięci.

28. Dnia 17 września 2003 roku w Brzegu odprawiona została uroczysta Msza Święta i odbyła się konferencja historyczna poświęcona ludobójstwu Polaków Wołynia.

29. Dnia 20 września 2003 roku w Olsztynie odprawiona została uroczysta Msza Święta, której przewodniczył ks. arcybiskup Edmund Piszcz, odsłonięto Pomnik Pamięci i odbyła się konferencja historyczna poświęcona 60. rocznicy ludobójstwa Polaków na Wołyniu.

30. Dnia 19 października 2003 roku w Żarach odprawiona została uroczysta Msza Święta i odsłonięto Pomnik Pamięci, następnie odbyła się konferencja historyczna.

W uroczystościach bardzo licznie uczestniczyła młodzież szkolna i władze miasta.

31. 17 listopada 2003 roku w Kędzierzynie Koźlu odprawiona została uroczysta Msza Święta i odsłonięto na budynku Gimnazjum Tablicę Pamięci ofiar ludobójstwa Polaków, następnie odbyła się konferencja historyczna z udziałem władz miasta i licznej młodzieży szkolnej.

32. W dniach 22-23 listopada 2003 roku we Wrocławiu odbyła się konferencja na temat 60. rocznicy ludobójstwa Polaków dokonanego przez OUN i tzw. Ukraińską Powstańczą Armię oraz otwarto wystawę fotograficzną na temat ludobójstwa.

33. Dnia 30 listopada 2003 roku w Nysie, odprawiona została uroczysta Msza Święta w intencji ofiar ludobójstwa Polaków na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej, następnie odsłonięto Tablicę Pamięci i przeprowadzono konferencję.

34. Dnia 15 lutego 2004 roku w Lubszy k/Opola, odprawiona została uroczysta Msza Święta i odsłonięto Tablicę Pamięci zamordowanego w dniu 10 lutego 1944 roku ks. Władysława Żygiela w Bieniawie pow. Podhajce.

35. Dnia 29 lutego 2004 roku w Lwówku Śląskim odprawiona została uroczysta Msza Święta i odsłonięto Tablicę Pamięci ku czci zamordowanych Polaków w Korościatynie pow. Buczacz.

36. Dnia 14 marca 2004 roku we Wrocławiu odprawiona została uroczysta Msza Święta w kościele OO Dominikanów, odsłonięto Tablicę Pamięci, po czym odbyła się konferencja historyczna na temat ludobójstwa Polaków w Podkamieniu i okolicach.

37. Dnia 19 marca 2004 roku w Wierzchowicach k/Milicza, odprawiona została uroczysta Msza Święta, odsłonięto Pomnik Pamięci ludobójstwa Polaków w pow. Tłumacz woj. stanisławowskie oraz odbyła się konferencja historyczna.

38. Dnia 25 kwietnia 2004 roku we Wrocławiu odprawiona została uroczysta Msza Święta w kościele pw. św. Stanisława i św. Doroty w intencji zamordowanych Polaków w Tłumaczu w 1944 roku przez ludobójców OUN i UPA, odsłonięto Tablicę Pamięci, ks. infułat Stanisław Turkowski przewodniczył celebrze.

39. W dniach 4-6 czerwca 2004 roku w Przemyślu odprawiona została uroczysta Msza Święta i odsłonięto Tablicę Pamięci. Po uroczystościach odbyła się konferencja historyczna na temat ludobójstwa Polaków dokonanego w Rumnie w 1944 roku przez nazistów OUN i  UPA.

40. Dnia 20 czerwca 2004 roku w Kędzierzynie Koźlu odprawiona została uroczysta Msza Święta w intencji zamordowanych Polaków na Kresach Południowo -Wschodnich, złożono kwiaty i zapaleno znicze pod Tablicą Pamięci, następnie odbyła się konferencja historyczna.

41. Dnia 11 lipca 2004 roku we Wrocławiu, po uroczystości pod Pomnikiem - Mauzoleum odprawiona została uroczysta Msza Święta w kościele pw. NMP na Piasku. Po mszy odsłonięto Tablicę Pamięci w kościele ku czci zagłady Huty Pieniackiej dokonanej przez SS Galizien i UPA w 1944 roku, następnie odbyła się konferencja historyczna.

42. Dnia 11 lipca 2004 roku w Lubiniu, odprawiona została uroczysta Msza Święta w intencji zamordowanych Polaków w pow. Zbaraż na Podolu i odsłonięto Tablicę Pamięci.

43. Dnia 26 września 2004 roku w Częstochowie na Jasnej Górze została odprawiona  uroczysta Msza Święta i odsłonięto Tablicę w Kaplicy Pamięci Narodu oraz odbyła się konferencja historyczna.

44. Dnia 16 października 2004 roku w Czerwonaku koło Poznania odprawiona została uroczysta Msza Święta, odsłonięto Pomnik Pamięci Szarych Szeregów oraz odbyła się konferencja.

45. Dnia 17 października 2004 roku w Żarach odprawiona została uroczysta Msza Święta w intencji zamordowanych Polaków na Kresach Południowo-Wschodnich w związku z pierwszą rocznicą odsłonięcia Pomnika oraz odbyła się konferencja naukowo historyczna.

46. Dnia 24 października 2004 roku w Toruniu odprawiona została uroczysta Msza Święta, odsłonięto Tablicę Pamięci ku czci zamordowanych Polaków na Kresach Południowo-Wschodnich i odbyła się konferencja historyczna.

47. W dniach 11-12 listopada 2004 roku w Żarach, odbył się Sejmik Kresowian ziemi tarnopolskiej i  lwowskiej, odprawiona została uroczysta Msza Święta i odbyła się konferencja historyczna.

48. Dnia 11 listopada 2004 roku w Czerwonej Wodzie, odprawiona została Msza Święta i odsłonięto Tablicę Pamięci.

49. Dnia 4 czerwca 2005 roku w Przemyślu w kościele Świętej Trójcy odprawiono Mszę Świętą za pomordowanych i pod Krzyżem Martyrologii Polaków z udziałem Władz Przemyśla, Społeczeństwa i licznej młodzieży szkolnej oraz pocztów sztandarowych Organizacji Kresowych i Kombatanckich odbyła się uroczystość poświęcona pamięci 60. rocznicy ludobójstwa dokonanego przez OUN - UPA.

50. Dnia 3 lipca 2005 roku w Rzeszowie w kościele Świętego Krzyża odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej profesorom lwowskich uczelni zamordowanych we Lwowie 4 lipca 1941 roku na Wzgórzach Wuleckich przez Niemców przy współudziale ukraińskich nacjonalistów - żołnierzy batalionu „Nachtigall”.

Honorowy patronat objęli: J.E. ks. bp Kazimierz Górny Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej, J.M. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Włodzimierz Bonusiak i J.M. Rektor Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. Tadeusz Markowski.

Dostojności tej uroczystości nadały poczty sztandarowe Politechniki Rzeszowskiej, Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Podkarpackiego Związku Piłsudczyków w Rzeszowie i II L.O.im. płk. L.Lisa-Kuli w Rzeszowie, a uzupełnieniem tej uroczystej oprawy była orkiestra: WSK Rzeszów pod dyr. Jana Bałchana i występ  jej solisty Kazimierza Puca.

51. W październiku 2005 roku w Żarach w kościele Świętego Józefa odbyła się uroczysta Msza Święta, odsłonięto i poświęcono zmodernizowany Pomnik Pamięci Ludobójstwa na Kresach Południowo - Wschodnich dokonanego przez OUN - UPA.

52. Konferencja historyczna SUOZUN – Wrocław, 24-25 VI 2006 r.

53. Pielgrzymka Kresowian Świadków Zbrodni  Ukraińskich Nacjonalistów OUN-UPA w latach 1939-1947, Czestochowa, Jasna Góra 23 IX 2006 r.

 

Wydaje się dziwne, że wśród Ukraińców mieszkających w Polsce, są wyznawcy ideologii OUN i chwalcy czynów UPA. Były i są znane plany i zamiary Hitlera w stosunku do Ukraińców. Ukraina miała być terenem kolonizacji niemieckiej. Wyjątkiem mieli być Ukraińcy z Galicji, gdyż zakładano ich germanizację. Dewiacje umysłowe w stosunku do OUN i UPA mają swoje źródło w przeszłości. To też ukazanie ideologii i korzeni inspiracji działalności OUN zostało uznane za ważne i konieczne zadanie Stowarzyszenia.

Niezliczone fakty świadczą o celach i charakterze OUN. Trzeba pamiętać l przypominać o ścisłym współdziałaniu OUN z takimi niemieckimi organizacjami jak Gestapo i Abwehra, o korzystaniu z niemieckiej pomocy szkoleniowej, materialnej i uzbrojeniowej dla prowadzenia w okresie międzywojennym dywersji, terroru, szpiegostwa i dokonywania skrytobójczych mordów.

We wrześniu 1939 roku przeciwko Polsce u boku hitlerowskich Niemiec wystąpił Ukraiński Legion, który przekroczył granicę od strony Słowacji i posuwał się w kierunku Lwowa. Wtedy OUN uruchomiła wszystkie swoje siły na rzecz zwycięstwa hitlerowskiego „nowego ładu” w Europie. Dokonano ogromnej ilości aktów terroru i dywersji. Zamordowano wiele osób spośród żołnierzy, funkcjonariuszy państwowych, a także osób cywilnych, w tym również całych rodzin.

Nie mniej aktywny był udział OUN na rzecz zwycięstwa nazistowskich Niemiec po napadzie na Związek Radziecki w 1941 roku. Liczny był wtedy udział nacjonalistów ukraińskich w niemieckich formacjach zbrojnych ze znanymi batalionami „Nachtigall” i „Roland” na czele. Później sławę zdobyła pacyfikacjami i mordowaniem bezbronnej ludności na Kresach Południowo - Wschodnich II RP należących dziś do Ukrainy, Słowacji i Jugosławii ukraińska dywizja SS „Galizien”.

W zimie 1943 roku OUN rozpoczęła realizację planu całkowitej zagłady Polaków na wielkim obszarze od Polesia do Karpat i od Zbrucza aż poza San i Bug, na wzór dokonanej zagłady Żydów przy pomocy ukraińskiej policji i innych oddziałów zbrojnych.

Powołanie Stowarzyszenia stało się koniecznością, ponieważ  cała sfora specjalistów od propagandy nasiliła swoją działalność dla zafałszowania i zakłamania historii ludobójstwa dokonanego na Ludności Polskiej na Kresach Południowo Wschodnich w latach 1939 - 1947 dokonanego przez nazistowskie organizacje ukraińskie, przeinaczyć ją, zatrzeć w pamięci narodu. Historia ta nie została jeszcze opracowana w sposób wyczerpujący, a wiele istniejących opracowań mija się z prawdą oraz posiada wybitnie antypolski charakter.

Brak reakcji ze strony naszych czynników państwowych i placówek naukowych na propagandową antypolską agresję może doprowadzić do utrwalenia się błędnej opinii światowej oraz niekorzystnych ocen stosunków wewnętrznych w Polsce przed wojną, w czasie wojny i po wojnie. Wynika stąd konieczność prezentowania genezy opisywanej historii, wyjaśniania istoty zbrodni dokonanych na Narodzie Polskim oraz przeciwdziałania atakom na polską rację stanu.

Członkowie Stowarzyszenia należą do ostatnich żyjących jeszcze świadków historii Kresów Wschodnich II RP i na nich spoczywa obowiązek dania świadectwa prawdzie.

Klęska militarna Państwa Polskiego w 1939 roku spowodowała zniewolenie naszego narodu przez dwa totalitaryzmy.

Na Kresach Południowo Wschodnich mieliśmy nie tylko dwu okupantów, ale i najbardziej zaślepiony w nienawiści do Polaków i polskości nacjonalizm ukraiński, który stał się synonimem ludobójstwa, pożogi i grabieży. Oprócz UPA w akcjach eksterminacyjnych brały udział również wszystkie formacje ukraińskie kolaborujące z hitlerowcami (wojskowe, policyjne i strażnicze) Wszystkie one pomagały też okupantowi w wyszukiwaniu i likwidacji Żydów polskich i Cyganów szukających schronienia w lasach i przysiółkach polskich.

Propagandowe kwestionowanie kryminalnego charakteru UPA, zakłamywanie jej prawdziwego oblicza należy uznać za sprzeczne z normami europejskiej kultury wymierzone w polską rację stanu oraz uwłaczające cieniom ofiar zbrodni UPA.

Nasze Stowarzyszenie zajmuje się historią ograniczoną zarówno w czasie, jak i miejscu, chcielibyśmy na tym poprzestać. Niestety  współczesność nakłada się na historię i to nie tylko dlatego, że żyją jeszcze przestępcy, którzy dopuścili się ludobójstwa, jak też świadkowie dokonanych zbrodni, lecz przede wszystkim dlatego, że zbrodnie te nie zostały w pełni ujawnione i potępione.

To zmusza nas do odpowiedniej reakcji i w tym zakresie wkraczamy we współczesność, nie ma możliwości pojednania narodów na drodze zakłamania. Żywimy przekonanie, że właściwe unormowanie stosunków z sąsiadami może nastąpić tylko na płaszczyźnie rzetelnej prawdy historycznej. W 82 numerach „Na Rubieży” opublikowaliśmy liczne relacje świadków, ten bogaty materiał dowodowy nie może być pominięty milczeniem.

                                                                      

Prezes

Szczepan Siekierka

 

Adres:

 

Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów

oraz Fundacji im. Św. Andrzeja Boboli

ul. Oławska 2

50 - 123 Wrocław

tel. (071) 34 34 923

 

 

 


FOLDER

 

Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów z okazji uroczystości odsłonięcia i poświęcenia Pomnika – Mauzoleum Pamięci Ofiar Zbrodni Ludności Polskiej na Kresach Południowo-Wschodnich w latach 1939-1947 popełnionych przez Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) i Ukraińską Powstańczą Armię (UPA) na bulwarze Ksawerego Dunikowskiego we Wrocławiu

 

 

 


Informacje o budowie Pomnika - Mauzoleum

 

Po zarejestrowaniu w Sądzie we Wrocławiu w dniu 22.01.1992 r. Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów, jego przewodniczący Szczepan Siekierka zaproponował budowę Pomnika - Mauzoleum. Na posiedzeniu dnia 6 października 1994 r. Prezesów Stowarzyszeń Organizacji Kresowych i Kombatanckich, wybrano go na Przewodniczącego Społecznego Komitetu Budowy tego Pomnika.

W styczniu 1996 r. ogłoszono konkurs na projekt Pomnika. Wpłynęło 11 projektów, wybrano projekt Jarosława Bańkowskiego.

Główną ideą budowy Pomnika - Mauzoleum było oddanie czci ofiarom zbrodni ludobójstwa ludności polskiej popełnionych przez faszystowskie organizacje OUN - UPA oraz zachowanie pamięci i uczczenia pomordowanych.

Pomnik składa się z dwu brył przedstawiających formę tzw. „ piramidy azteckiej . W miejscu przełamania, w części środkowej wykuto postać ludzką przedstawiającą Mękę Pańską z rozpostartymi ramionami, same zaś ramiona zostały „ wgniecione w belkę granitu. Ideą Pomnika jest postawienie nagrobnego bloku kamiennego w pionie dla wydobycia i ukazanie Światu zbrodni ludobójstwa popełnionych na Kresach Południowo - Wschodnich. Faktura, która przypomina płótno, jest symbolem śmierci i zmartwywstania pamięci i prawdy o zamordowanych.

Przełamane płyty przedstawiają niespodziewany cios zadany zamordowanym i ich rodzinom, uwidoczniony także w przerwanym napisie :

„JEŚLI ZAPO   MNĘ O NICH

TY B   OŻE

ZAPOMN   IJ O MNIE.

Postać, która jest a zarazem jej nie ma, wyrwana z materii, jest symbolem uniwersalnym, zrozumiałym dla każdego. Nic nie jest w stanie oddać dramatu tych wydarzeń, dlatego świat symboli w tym przypadku jest światem najbardziej adekwatnym.

 

 

W CZĘŚCI CZOŁOWEJ COKOŁU

POMNIKA - MAUZOLEUM

UMIESZCZONE SĄ

HERBY MIAST WOJEWÓDZKICH

NA KRESACH POŁUDNIOWO - WSCHODNICH II R.P.,

GDZIE W LATACH 1939 - 1947

OUN - UPA MORDOWAŁA

BEZBRONNĄ LUDNOŚĆ POLSKĄ

 

 

UROCZYSTOŚĆ ZWIĄZANA Z ODSŁONIĘCIEM

I POŚWIĘCENIEM

POMNIKA – MAUZOLEUM

 

 

 

1. JEGO EMINENCJA KSIĄDZ HENRYK KARDYNAŁ GULBINOWICZ, KSIĄDZ JANUSZ POPŁAWSKI I KSIĄDZ PRAŁAT STANISŁAW PAWLACZEK MODLĄ SIĘ PODCZAS MSZY ŚW. DNIA 25.09.1999 r. W INTENCJI ZAMORDOWANEJ LUDNOŚCI POLSKIEJ PRZEZ NAZISTÓW UKRAIŃSKICH Z POD ZNAKU OUN - UPA NA KRESACH POŁUDNIOWO - WSCHODNICH.

 

2.MODLITWA WIERNYCH CZYTA BOGUSŁAWA KĘDZIERSKA.

 

3. NA OŁTARZU W KOŚCIELE P.W. NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY NA PIASKU ZŁOŻONE DO POŚWIĘCENIA URNY Z ZIEMIĄ Z MOGIŁ OFIAR ZBRODNI LUDOBÓJSTWA NA KRESACH POŁUDNIOWO - WSCHODNICH.

 

 

4. ORKIESTRA POLICJI, KOMPANIA HONOROWA WOJSKA POLSKIEGO I POCZTY SZTANDAROWE ZMIERZAJĄ DO POMNIKA - MAUZOLEUM.

 

5. HARCERZE USTAWIAJĄ URNY NA COKOLE POMNIKA - MAUZOLEUM.

 

6. PRZEWODNICZĄCY KOMITETU BUDOWY POMNIKA, SZCZEPAN SIEKIERKA WYGŁASZA PRZEMÓWIENIE.

 

7. POMNIK - MAUZOLEUM PRZED ODSŁONIĘCIEM I POŚWIĘCENIEM.

 

8. JEGO EMINENCJA KSIĄDZ HENRYK KARDYNAŁ GULBINOWICZ W ASYŚCIE CZŁONKÓW RODZIN ZAMORDOWANYCH ODSŁANIA POMNIK - MAUZOLEUM.

 

9. CZŁONKOWIE RODZIN WKŁADAJĄ URNY DO KRYPT POMNIKA - MAUZOLEUM.

 

 

10. JEGO EMINENCJA KSIĄDZ HENRYK KARDYNAŁ GULBINOWICZ POŚWIĘCA POMNIK - MAUZOLEUM.

 

11. POCZTY SZTANDAROWE ORGANIZACJI KRESOWYCH, SYBIRAKÓW I KOMBATANTÓW.

 

12. KOMPANIA HONOROWA WOJSKA POLSKIEGO PRZYGOTOWUJE SIĘ DO ODDZANIA SALW HONOROWYCH.

 

13. PODHALAŃCZYCY ZE SZTANDAREM WRAZ Z KSIĘDZEM EDWARDEM MAZUREM KAPELANEM ŚZ ŻAK III OBSZAR - LWÓW.

 

14. HARCERZE POD POMNIKIEM - MAUZOLEUM 3 MAJA 2000 r.

 

15. PAN ROMUALD WERNIK SKŁADA WIENIEC PRZY POMNIKU - MAUZOLEUM PO UROCZYSTEJ MSZY ŚW. 11 LIPCA 2000 r.

 

 

16. SKŁADANIE WIEŃCÓW PRZY POMNIKU - MAUZOLEUM PO UROCZYSTEJ MSZY ŚW. 11 LIPCA 2001 r.

 

17. PRZEDSTAWICIELE RADY MIASTA WROCŁAWIA SKŁADAJĄ WIENIEC I ZAPALAJĄ ZNICZE PRZY POMNIKU - MAUZOLEUM W PRZEDDZIEŃ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W 2001 r.

 

18. REDAKTOR NACZELNY HENRYK KOMAŃSKI WRAZ Z ZESPOŁEM OMAWIA KOLEJNY NUMER CZASOPISMA NA RUBIEŻY.

 

 

Przewodniczący SUOZUN Szczepan Siekierka

 

 

 

Nieprzypadkowo Pomnik - Mauzoleum wzniesiono we Wrocławiu. Na Ziemiach Zachodnich po drugiej wojnie światowej zamieszkało większość tych, którzy ocaleli z tego straszliwego pogromu Polaków, dokonanego na całym obszarze od Polesia do Karpat i od Zbrucza aż po San. Konieczna jest świadomość, że filozofie nienawiści, nazizmy narodowe czy religoijne ekstremizmy i fundamentalizmy, odejście od powszechnych zasad ludzkiej solidarności i chrześcijańskiej miłości są śmiertelną chorobą ludzkości. Trzeba z nią walczyć nie ukrywając prawdy, wskazywać sprawców i następstwa ich czynów.

Pomnik przypomina wydarzenia, których nie można wymazać z historii stosunków polsko - ukraińskich. Wyraźnie wskazuje faszystów ukraińskich jako odpowiedzialnych za dokonanie ludobójstwa. Faszyści ci z pod znaku OUN - UPA sprowadzili też ogrom nieszczęść na naród ukraiński. To też na fundamencie tej prawdy trzeba budować dobrosąsiedzkie stosunku Polski i Ukrainy i przyjaźń ludzi obu narodów, bo tylko prawda zbliża narody. Pomnik ma służyć tej prawdzie.

Przed odsłonięciem Pomnika - Mauzoleum w dniu 25 września 1999 r. w kościele p.w. Najświętszej Marii Panny na Piasku we Wrocławiu odbyła się Msza Święta za zamordowanych przez OUN - UPA. Koncelebrze przewodniczył Metropolita Wrocławski Jego Eminencja ks. Henryk Kardynał Gulbinowicz w asyście ks. Prałata Stanisława Pawlaczka proboszcza parafii i 20 księży. W uroczystej Mszy Św. wzięło udział ponad trzy tysiące wiernych z kraju i z zagranicy. Było ponad 100 harcerzy, Strzelcy i 45 Pocztów Sztandarowych, Kompania Honorowa z Pocztem Sztandarowym Śląskiego Okręgu Wojskowego i Orkiestra Wojska Polskiego.

Po Mszy Św. Jego Eminencja ks. Henryk Kardynał Gulbinowicz w asyście rodzin zamordowanych odsłonił i poświęcił Pomnik - Mauzoleum. 

 

 


Spis treści wydanych numerów czasopisma „NA RUBIEŻY” wydanych w latach 1992-2005 od numeru 1/1992 do 82/2005

 

Na  Rubieży

Spis treści numerów 1/1992 – 82/2005

Pod redakcją Krzysztofa Bulzackiego

 

Nr / s

 

Pożegnanie Ojca Świętego                                                        80/1

 

Konferencje

 

Sprawozdanie z Pierwszej Sesji Ogólnopolskiego Seminarium

Historii Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej

 

Pierwszy dzień sesji 25.09.1992                                                                                             1/3     

Drugi dzień sesji 26.09.1992                                                                                                  1/6

Trzeci dzień sesji 27.09.1992                                                                                                 1/7

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia                                                                                      1/8

Wskazówki dla autorów relacji świadków zbrodni popełnionych przez ukraińskich nacjonalistów        1/9

Zarys tematyki badawczej                                                                                                      1/16

 

 

Druga sesja Ogólnopolskiego Seminarium
 
Druga sesja Ogólnopolskiego Seminarium - Wrocław 15 - 16 maja 1993                                                         3/33

 

 

Konferencja we Wrocławiu 27 maja 1995 roku
Nieosądzone zbrodnie OUN - UPA

 

Uchwała                                                                                                                                                                               13/1       

Aleksander Korman - Rozmiary i metody eksterminacji kresowej ludności polskiej                          13/2

przez terrorystów OUN - UPA w latach 1939 – 1947

Władysław i Ewa Siemaszko - Ludobójstwo dokonane przez OUN - UPA w latach 1939 – 1945              13/6

na ludności polskiej na Wołyniu - próba podsumowania                                                         

Władysław Filar - Zbrodnicza działalność OUN - UPA przeciwko ludności polskiej na Wołyniu       14/1

w latach 1942 - 1944

 

IV Konferencja Historyczno – Naukowa
we Wrocławiu 13 maja 1997 roku

 

W 50 rocznicę operacji „Wisła”                                                                                              24/1

doc. dr Jan Selwa - Powstanie i działalność Związku Ukraińców w Polsce                             24/1   

prof. dr hab. Ryszard Majewski - Wojskowe i polityczne aspekty akcji „Wisła”                  24/6

dr Aleksander Korman - Fragmenty do Łemkowskiej Księgi Pamiątkowej pt. „1947 RIK”             24/13

Oświadczenie senator Marii Berny z 17.04.1997                                                                    24/15

Odpowiedź z Głównej Komisji Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu                   24/16

Stanowisko ZG Kongresu Polonii Kanadyjskiej w sprawie akcji „Wisła”                                 24/17

List do Prezydenta RP  - Światowy Związek Żołnierzy AK                                                                                         24/18

List do Prezydenta RP  - Wiktor Poliszczuk                                                                                                                 24/19

Załączniki: Akcja „Wisła” - próba oceny

List do Marszałka Sejmu - prof. zw. dr hab. Janusz Kotlarczyk                                                                                24/22

Archiwum: Wisła i Wołyń; Terroryści ukraińscy z OUN - UPA, - współtwórcy akcji „Wisła”;                               24/22

Oświadczenie Prezydentów Polski i Ukrainy 

Ukrainiec - Wiktor Poliszczuk obnażył prawdę, na którą nie było ich /Prezydentów/ stać - Zbigniew Okoń    24/25

Czym zawiniły flagi - Natalija Baljuk                                                                                                                              24/27

 

Sesja Naukowa w Krakowie
5 –16. 10. 1997 roku

 

Jan Selwa - Polacy i Ukraińcy na przestrzeni dziejów                                                                                              28/1

Wiktor Poliszczuk - Pojęcie integralnego nacjonalizmu ukraińskiego                                                                28/2

Władysław i Ewa Siemaszko - Terror ukraiński, zbrodnie przeciwko ludzkości,                                                28/12

ludobójstwo OUN - UPA na Wołyniu w latach 1939 - 1945 

Jacek E. Wilczur -Operacja „Wisła” - Prawda i fikcje                                                                                               28/19

Edward Prus - Kolaboracja ukraińskich nacjonalistów /legalne formacje zbrojne OUN/                                 28/27

Głosy w dyskusji: Romuald Wernik, Zygmunt Drażan                                                                                                       28/35

Aleksander Korman - Ukraińska Powstańcza Armia na terenach II Rzeczypospolitej Polskiej          35/1

i jej stosunek do ludności polskiej 

Wincenty Horodecki - Pierwszy garnitur historyków                                                             35/17

głos w dyskusji - Aleksander Korman                                                                                     39/1

 

Sesja Naukowa we Wrocławiu
12 lipca 1998 roku

 

·          referat prof. dra hab. Edwarda Prusa - Zbrodnie nieukarane i celowo przemilczane                                               31/12

·          referat dra Wiktora Poliszczuka - Ukraińskie ofiary OUN – UPA                                                                     31/18

głosy w dyskusji - Stanisław Rakowski, Leon Karłowicz, Leon Żur, Zygmunt Garlicki                                36/1

głos w dyskusji - Jan Selwa                                                                                                                                    37/17

głos w dyskusji - Kazimierz Walczak                                                                                                                      38/7

 

Sesja Naukowa we Wrocławiu
26 września 1999 roku

Wystąpienie Przewodniczącego Konferencji Szczepana Siekierki                                                                                      41/9

·          referat Leona Popka - Martyrologia duchowieństwa katolickiego na Kresach                                            41/10

·          referat  Ewy Siemaszko - Eksterminacja Ludności Polskiej na Wołyniu w latach 1942 – 1944              41/14

·          referat  prof. dra hab. Edwarda Prusa Zbrodnie nacjonalistów ukraińskich popełnione                        41/19

·          na ludności polskiej w Małopolsce Wschodniej w latach 1939 - 1947

·          referat dra Wiktora Poliszczuka Odpowiedzialność Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów                    41/32

·          za martyrologię ludności polskiej na Kresach Wschodnich II RP w czasie II wojny światowej

·          i po jej zakończeniu

głosy w dyskusji - Zbigniew Małyszczycki,                                                                              41/39

Bronisław Moros                                                                                                                    41/41

Uchwała                                                                                                                                 41/42

kolorowa wkładka fotograficzna                                                                                             41/20

                                                                                                                                              42/24

telegramy i listy                                                                                                                       41/47

 
IV Konferencja Sprawozdawczo Wyborcza we Wrocławiu
6 maja 2000 roku

 

Powołanie władz Konferencji                                                                                                                                         47/1

Sprawozdanie                                                                                                                                                                   47/1

Działalność wydawnicza                                                                                                                                                 47/2

Sprawy ogólne                                                                                                                                                                  47/3

Głosy w dyskusji                                                                                                                                                               47/3

Uchwała                                                                                                                                                                             47/5

Sesja Naukowa we Wrocławiu
11 – 12 listopada 2000 roku

 

Brak potępienia zbrodni ludobójstwa dokonanego przez nazistów ukraińskich spod znaku                           50/6

OUN - UPA  jest przeszkodą pojednania polsko - ukraińskiego - Jan Selwa

Uchwała                                                                                                                                 50/15

 

IX  i  X  Międzynarodowe  Seminarium w Warszawie
6 – 10 listopada 2001 roku

 

Władysław Filar – Ukraińsko – polski konflikt narodowościowy na Kresach płd.- wsch. II RP           58/2

Michał Klimecki - )cena i wnioski na temat wydanych tomów Polska – Ukraina trudne pytania”          58/9

Uzgodnienia                                                                                                                           58/12

List otwarty historyków do Prezydentów Polski i Ukrainy                                                       58/15

Zbigniew Palski – Ukraińcy w sowieckim ruchu partyzanckim                                                 59/50

Marek Jasiak – Polacy w sowieckim ruchu partyzanckim                                                                               60/5

Czesław Partacz – Ukraińcy w Polskich Siłach Zbrojnych                                                                  60/9

Władysław Siemaszko – Polityka zamiast prawdy                                                                   61/12

Zbigniew Małyszczycki – Skutki paktowania z niewłaściwym partnerem                                  61/13

Uwagi do: ustaleń z IX i X Seminarium                                                                                    61/15

Szczepan Siekierka – Apel do oszustwa                                                                                 61/16

 

Krajowa Narada we Wrocławiu
23 marca 2002 roku

 

Wystąpienie Szczepana Siekierki                                                                                                                                 60/1

Do Rady Ochrony Walk i Męczeństwa 24.04.2002                                                                                                                   60/1

Do Prezydenta RP 15.04.2002                                                                                                                                                     60/2

Szczepan Siekierka 18 – 19. 04. 2002                                                                                   60/3

 

V Konferencja Sprawozdawczo Wyborcza we Wrocławiu
28 września 2002 roku

 

Powołanie władz Konferencji                                                                                                                                         64/1

Sprawozdanie                                                                                                                                                                   64/2

Wybory nowego Zarządu                                                                                                                                                 64/3

Uchwała                                                                                                                                                                             64/5

Wystąpienie dra Romualda Wernika                                                                                       64/5

 

Konferencja Historyczno – Naukowa
we Wrocławiu 29 września 2002 roku

 

doc. dr Jan Selwa – Polscy budziciele ducha OUN                                                               64/7   

Wystąpienie posła PSL – Janusza Dobrosza                                                                           64/15

Prof. Edward Prus – Nazizm ukraiński w nauczaniu historii w Polsce                                       64/17

Głosy w dyskusji

Dr Aleksander Korman – Drogi rozwoju i wpływów OUN w Polsce                                   64/21

Zbigniew Małyszczycki – Nacjonalistyczne książki „historyczne”                                             64/22

Prof. dr Romuald Wernik                                                                                                       64/23

 

 

 

Konferencja poświęcona zakończeniu obchodów
60. Rocznicy zbrodni ludobójstwa na Wołyniu
Wrocław 22 - 23 listopada 2003 roku

 

Refleksje i podsumowanie przebiegu uroczystości                                                                   71/1

Referat prokuratora Tomasza Rojka                                                                                       71/2

Otwarcie Wystawy                                                                                                                 71/5

Kapituła Krzyża Drugiej Obrony Lwowa                                                                                71/6

 

Konferencja poświęcona
60. Rocznicy zbrodni ludobójstwa w Małopolsce Wschodniej
Przemyśl 4 - 6 czerwca 2004 roku

 

Szczepan Siekierka – O działalności SUOZUN                                                                      75/1

Głos Krzysztofa Bulzacjiego                                                                                                   75/4

Zbigniew Palski – Ukształtowanie politycznych i militarnych struktur banderowskich w 1943 roku       75/4

 

Konferencja Historyczno – Naukowa
we Wrocławiu 11 lipca 2004 roku

 

Szczepan Siekierka – Słowo wstępne                                                                                  75/29

Referat prof. Romualda Wernika, Sprawa dywizji SS Galizien w Wielkiej Brytanii                   75/30 

 

VI Konferencja Sprawozdawczo Wyborcza we Wrocławiu
22 stycznia 2005 roku

 

Powołanie władz Konferencji                                                                                                                                         78/1

Sprawozdanie                                                                                                                                                                   78/2

Działalność finansowa                                                                                                                                                    78/4

Działalność wydawnicza                                                                                                                                                 78/5

Wystąpienie Józefa Tarniowego                                                                                                                                   78/6

Uchwała                                                                                                                                                                             78/9

 

Konferencja Naukowo Historyczna we Wrocławiu
23  stycznia  2005 roku

 

Powitanie uczestników Konferencji                                                                                                                              78/12

Referat Prokuratora Tomasza Rojka                                                                                       78/14

Referat Prokuratoora Piotra Zająca                                                                                        78/17

Referat prof., dra Czesława Partacza                                                                                      78/25

Referat dra Zdzisława Koniecznego                                                                                        78/28

Wystąpienie dr Lucyny Kulińskiej                                                                                           78/30

Wystąpienie prof. Kazimierza Krynickiego z Anglii                                                                  78/31

Wystąpienie Tadeusza Pańczyszyna                                                                                        78/32

 

Sesja Naukowa w Przemyślu
4  czerwca  2005  roku

 

Przywitanie uczestników konferencji przez ks. Tadeusza Patera                                                                            81/3

Przywitanie uczestników konferencji przez Prezydenta Przemyśla                                                                         81/4

Dr Lucyna Kulińska – Konsekwencje Konferencji Jałtańskiej dla sprawy polskiej                                           81/5

Serwis fotograficzny                                                                                                                                                         81/6

Dr Danuta Nespiak – Polityka przed Jałtą                                                                                                                   81/8

Prof. Jerzy Węgierski – Nieznana prawda o linii Curzona                                                                                     81/12

Dr Zdzisław Konieczny – Przyczyny i skutki operacji Wisła”                                                 81/13

Dr Andrzej Zapałowski – Działania OUN w powiecie przemyskim                                       81/19

Opinie prasowe o konferencji w Przemyślu                                                                             81/23

 

Publicystyka - Historia  i  współczesność

 

Od  Redakcji                                                                                                                                                                      2/1

Redakcja NR - Kontrowersje                                                                                                                                   2/18

Redakcja NR -  W pajęczej sieci kłamstw                                                                                                            2/21

Redakcja NR - Kontrowersje                                                                                                                                   4/24

Kontrowersje - Stanisław Rudnicki                                                                                                                              6/27      

Rada Konsultacyjna Forum Organizacji Kresowych i Kombatanckich –                                  40/2

Ustawa o mniejszościach narodowych w Polsce                                                                     

Ewelina Bagińska - Hajdamowicz - Moja ostatnia noc w Lipnikach                                         8/22

J. Bartnik – Myrosław Czech i weterani OUN – UPA                                                                                                  73/44

W.W. Bednarski - Zbrodnie OUN na Zamojszczyźnie 1944 – 1947                                                                       43/27

Maria Berny - Koszmary na jawie                                                                                                                                  33- 34/1

Bogdan Biegalski, Antoni i Leokadia Wojtowiczowie – Zagłada Hanaczowa                                                      73/9

Maria Bieniasz - Co pisze ukraińska prasa w Toronto                                                                                             7/29

Jacek Borzęcki - Makabryczne pomniki - zbrodniarze na cokołach                                                                        7/23

Jacek Borzęcki – Polski ksiądz przed sądem na Ukrainie                                                                                       39/39

Feliks Budzisz

¨        Ich Dzień                                                                                                                                                                    2/9

¨        Jeszcze jeden strzał diamentem                                                                                                                           5/8

¨        Organizatorzy i przywódcy band morderców na Wołyniu                                                                                  8/3

¨        Czarne numery „Gazety Wyborczej”                                                                                                                      22/37

¨      Ukraińska Powstańcza Armia i polityka                                                                            33-34/1

¨      Przeszkody polsko - ukraińskiego pojednania                                                                   40/6

¨      Nie obrażajcie nas                                                                                                            42/40

¨        Ludobójstwo OUN pod ochroną                                                                                                                           45/2

¨        Trudne Pytania - Fałszywe odpowiedzi - uzgadniacze historii                                                                         46/3

¨        60 rocznica                                                                                                                                                                48/1

¨        Najkrwawsza niedziela                                                                                                                                           55/1

¨        Dosyć samowoli i głupoty                                                                                                                                       55/2

¨        Paradoksy nie tylko paryskiej Kultury                                                                                                                   57/6

¨        Piramidalne kłamstwa                                                                                                                                            59/42

¨        Operacja  „Wisła”, kłamstwa i fakty                                                                                                                       62/1

¨        Kureniowe bajdy                                                                                                                                                       64/35

¨        Nobilitacja demonów zbrodni                                                                                                                                65/23

¨        Uczcijmy godnie pamięć ofiar OUN – UPA                                                                                                         66/4

¨        Uczcijmy godnie pamięć ofiar OUN – UPA                                                                                                         68/10

¨        Polacy godnie uczcili pamięć ofiar OUN – UPA                                                                                                 70/33

¨        Narzucić Polakom nasz punkt widzenia                                                                                                              73/47

¨        Tragiczne losy Kresowian w mediach (polskich)                                                                                              76/28

¨        Jeszcze o pomarańczowej rewolucji                                                                                                                    79/40

¨        I znowu „Demokratyczna”                                                                                                                                        80/20

¨        Prounowskie sympatie „Gazety Wyborczej”                                                                                                        81/30

Zdzisław Budzyński – Akademia Wschodnioeuropejska w Przemyślu                                                                               79/8

Krzysztof Bulzacki

¨        Zmarłym ku pamięci, żyjącym ku przestrodze                                                                                                     3/2

¨        Stosunki polsko - ukraińskie w Gazecie Wyborczej                                                                                          17/7

¨        Mit „Kresów Wschodnich” Daniela Beauvois‘a                                                                                                  30/10

¨        80 Rocznica Obrony Lwowa                                                                                                                                   32/1

¨        Sława Ukrainie – Smert` Lacham                                                                                                                         56/3

¨        Oszust doskonały                                                                                                                                                                   63/10

¨        Rzut oka na polskie ziemie etniczne                                                                                                                    64/32

¨        Co robić z takim narodem?                                                                                                                                    74/22

¨        Jak się tworzy ukraińską tożsamość                                                                                                                                   78/39

¨        Refleksje na temat  propozycji powołania Akademii Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu                    79/14

¨        Dywizje Papieża                                                                                                                                                        80/3

Krzysztof Bulzacki, Szczepan Siekierka – Prawda zwyciężyła                                                                                         77/24

Adam  Chojewski - Odrodzili się na nowo                                                                                                                          4/4

Piotr Ciszewski – Brunatna pomarańcza                                                                                                                    80/22

Feliks Czapla - Do pojednania droga daleka                                                                                                             30/13

Andrzej Czerny – Refleksje na temat stosunków polsko – ukraińskich                                                                56/2

Stanisław Czopor - Trudna droga do pojednania polsko – ukraińskiego                                                            53/1

Włodzimierz Dębski - Akcja na Piotra i Pawła                                                                                                            8/5

Stanisław Dłuski – Hanaczów, fragment wielkiej zbrodni                                                                                        73/6

Stanisław Michał Dłuski - Jeszcze o SS Schűtzsende Division Galizien                                                              15/1

Władysław Dymitrowski – Czy ludobójcy, mordercy, zdrajcy i ich poplecznicy będą mieć świętego               77/21

Władysław Filar - Nie wolno o tym zapominać                                                                                                           37/4

Władysław Filar - Rozważania i polemiki w sprawie operacji „Wisła”                                                                   51/28

Zygmunt Galicki - List do Prezydenta RP                                                                                                                     37/13

Zygmunt Galicki - Czy nowy ambasador Repnin?                                                                                                     53/2

Maria Goraczewska, Rodowód Kresowy                                                                                                                     72/9

A.Goreczny - Głaz - OUN realizuje swoje cele w Polsce                                                                                           19/38

Janina Giżycka - Relacja z Brzeżan                                                                                                                               10/24

Prof. Bogumił Grott – Martyrologia Tarnopolszczyzny                                                                                                80/30

Krzysztof Górecki - Polacy na Ukrainie                                                                                                                         4/3

Grażyna Gurgul – Współpraca SUOZUN w Bydgoszczy ze szkołami                                                                     80/30

Władysław Hermaszewski - Pogrobowiec UPA Jan Hastan w akcji                                                                                    33 – 34/8

Ks. Tadeusz Isakowicz  - Zaleski – Zagłada Korościatyna                                                                                                     74/4

Zdzisław Jagodziński                                                                                                           

¨        Zakusy - ale w którą stronę                                                                                                                                    6/9

¨        Jeszcze o Ukraińcach i cmentarzu na Monte Cassino                                                                                     7/1

¨        Osadczuk napastliwy                                                                                                                                               7/28

¨        Pięćdziesięciolecie ludobójstwa na Kresach                                                                                                     8/1

¨        Mortui Viventes Obligant - Umarli zobowiązują żywych                                                                                     10/26

¨        Zbrodnie ustrojone w laur, stosunki polsko – ukraińskie                                                                                13/10

¨        Kongresowe Ukrainiana                                                                                                                                         20/1

Ks. prałat Henryk Jankowski - Wybaczyć, nie znaczy zapomnieć                                                                            4/8

Antoni Juniewicz – O losach Polaków w powiecie Kamień Koszyrski                                                                   67/33

Jarosław Kaczyński – z trybuny sejmowej                                                                                                                   70/33

Bronisław Kaliczak „Karol” - Krzyże na mogiłach                                                                                                       2/27

Irena Kaliniec - Nie tylko UPA                                                                                                                                        4/15

Jan Kanas - Czarna księga komunizmu                                                                                                                     47/25

Kazimierz z Wrocławia – Tygodnik „Nasze Słowo” w akcji                                                                                       63/9

Andrzej Kędzierski, Eugeniusz Tuzow - Lubański - Akcja „Wisła” oczyma żołnierza                                           7/9

Henryk Kloc - Najtragiczniejsze chwile mojego życia                                                                                                2/7

Witold Kołodyński - „Wiatr w oczy ... „                                                                                                                            2/14

Krzysztof Kołtun - W drodze pod Sokół                                                                                                                         3/4

Henryk Komański - Trująca literatura                                                                                                                          9/25

Henryk Komański - „Sława” ludobójcom                                                                                                                    61/6

Adolf Kondracki - Postbanderowski zapach w niektórych audycjach TVP                                                            20/36

Adolf Kondracki - 50 rocznica wymiany terenów przygranicznych między ZSRR a PRL                                     53/12   

Aleksander Korman                                                                                                             

·          Niektóre szczegóły tragedii we Lwowie                                                                                                               6/4

·          Polscy „Istriebitiele” z lat 1944 - 1945 w Małopolsce Wschodniej i na Wołyniu                           17/2 - 22/8 - 25/41

·          W 50 rocznicę Operacji „Wisła”, UPA - formacja zbrodnicza                                                                            21/1

·          AK w Okręgu Stanisławów i Tarnopol (Chodaczków Wielki)                                                                           40/3

Ryszard Kotarba – Huta Pieniacka, komentarz                                                                                                          73/22

Stanisław J. Kowalski - Psyche ukraińskich nacjonalistów i polskich ukrainofilów.                                          54/9

Leszek Krupski – Jubileusz we Wrocławiu Szarych Szeregów                                                                               74/11

Władysław Kubów - Echa Przemyśla                                                                                                                           32/5

Franciszek Kuczyński - „Mołojcy” z ukraińskiej dywizji SS – Galizien                                                                     2/17

Lucyna Kulińska – Martyrologia polskich dzieci                                                                                                         65/32

Lucyna Kulińska – Dyskusja polityczna                                                                                                                       79/24

Stanisław Kulpa - Mordy i łuny pożarów na drodze krwawego watażki „Żeleźniaka”                                          7/20

                                                                                                     w pow. Lubaczowskim

Władysław Lasowiak - Pomniki na „Zakerzonii”                                                                                                        11/1 - 12/1

Paweł Lisiewicz - Holocaust lwowskich Żydów                                                                                                         5/1

Paweł Lisiewicz - Złomowisko traktatów                                                                                                                                    4/1

List hołdowniczy 1940 Kraków                                                                                                                                        51/18

Leon Lubecki - Prawda o walkach WP z UPA                                                                       54/1

Ks. Władysław Łabiak – Katastrofy XX i XXI wieku                                                             73/46

Stanisław Maciaszek – Zapomniani sprawiedliwi                                                                     63/15

Roman Maćków – Projekt budowy pomnika w Hucie Pieniackiej                                                                                                     70/37

Zbigniew Małyszczycki

·          Refleksje z Kongresu Kresowian w Przemyślu                                                                                                 31/28

·          Dziw nad dziwy                                                                                                                                                          33 – 34/14

·          Program Telewizji edukacyjnej „Oczywiste - nieoczywiste”                                                                              37/12

·          Jak Polak z ukraińskim skrajnym nacjonalistą                                                                                                  38/14

·          O samostijną Ukrainę                                                                                                                                             43/52

·          Jeszcze raz „banderowcy na roztoczu”                                                                                                                 44/11

·          Naiwność Polskiego Senatu                                                                                                                                 45/6

·          Dobrze jest być w mniejszości                                                                                                                              47/11

·          Przyjaciele Kuronia i Michnika                                                                                                                               48/4

·          Odyseja w wydaniu Rzeczypospolitej                                                                                                                   48/5

·          Pogrobowiec OUN Stefan Dziubyna w akcji                                                                                                       49/22

·          Gloria Victis Ukraińskiemu Patriocie                                                                                                                    50/23

·          Jak długo jeszcze?                                                                                                                                                   53/9

·          Ukraiński prorok Jeremiasz                                                                                                                                   54/6

·          Niewygodne prawdy Jacka Kuronia, Izy Chruślińskiej i Piotra Tymy                                                              54/16

·          Przyczajony terroryzm nacjonalizmu ukraińskiego                                                                                             56/1

·          Gdzie Rzym, gdzie Krym?                                                                                                                                       59/40

·          Kiedy Bohdan Osadczuk stał się przyjacielem Polaków                                                                                  59/45

·          Niedowiarki są wśród nas                                                                                                                                                    60/16

·          Jacek Kuroń i banderowiec to dwie bratnie dusze                                                                                            63/7

·          Kim jesteś profesorze?                                                                                                                                           63/14

·          Czy tą drogą do zgody?                                                                                                                                           64/26

·          Hańba, po trzykroć hańba!                                                                                                                                      65/21

·          Czym skorupka za młodu nasiąknie                                                                                                                    66/14

·          Głupiec to, czy wróg, a może zdrajca                                                                                                                                   67/11

·          Nielegalne tablice w Przemyślu zdemontowane                                                                                               73/24

·          Wymyślane kłamstwa                                                                                                                                             73/50

·          Renty specjalne dla byłych więźniów obozu w Jaworznie                                                                                74/25

·          Nasze problemy z mniejszościami                                                                                                                       74/25

·          W mowie postęp, gorzej z myśleniem                                                                                                                 74/27

·          Kłamstwa integralnych nacjonalistów ukraińskich                                                                                           76/29

·          Rozjuszył się Pan Ambasador                                                                                                                               81/28

·          Dzień ludzkości                                                                                                                                                         81/37

Witalij Masłowśkyj - Stepan Bandera, szkice do politycznego portretu                                    53/6

Antoni Mariański – Zmowa Milczenia                                                                                     80/29

Roman Mądro - wyniki badań masowych grobów  ludności polskiej zamordowanej                3/21

przez ukraińskich nacjonalistów w 1943 roku w powiecie lubomelskim

Z. Mogiła Lisowski, Z. Lipiński – Są zbrodnie, nie ma konfliktu                                               63/13

Mgr Albin Milkowski – Rezolucja Z.Śląsk. Zw. Żołn. Ludow. Wojska Polskiego 14.XI.2002 68/34

Dmytro Mułyk

·          Tragedie ukraińskie                                                                                                                                                 13/13

·          Spraw ukraińskich ciąg dalszy (1)                                                                                                                        18/1

·          Spraw ukraińskich ciąg dalszy (2)                                                                                                                        19/1

·          W sidłach OUN (1)                                                                                                                                                   22/1

·          W sidłach OUN (2)                                                                                                                                                   23/1

Danuta Nespiak – Dnie Polskich Miast                                                                                                                       66/17

Janina Orłowska - Łosek - Zagłada Janowej Doliny                                                                                                 8/24

Aureliusz Patria - Mniejszości mają się dobrze                                                                                                          52/8

Adam Peretiatkowicz

·          Wołyńska Samoobrona - część I                                                                                                                           5/4

·          Wołyńska Samoobrona - część II                                                                                                                          6/1

·          Wołyńska Samoobrona - część III                                                                                                                         7/11

·          Wołyńska Samoobrona - powiaty Dubno i Horochów                                                                                      9/21

·          Wołyńska Samoobrona - część V                                                                                                                         10/1

·          List otwarty do prof. Władysława Filara                                                                                                                37/13

Stanisław Pietrzykowski - W jakim kraju my żyjemy                                                               39/54

Wiktor Poliszczuk

·          Puścić w niepamięć?                                                                                                                                              9/6

·          Manowce Historyków, cz. 1                                                                                                                                     39/46

·          Manowce Historyków, cz. 2                                                                                                                                     40/14

·          Ślepota, czy amoralność                                                                                                                                         40/44

·          Terror stosowany wobec duchowieństwa                                                                                                           42/36

·          Rzecz o tupecie ...                                                                                                                                                     43/49

·          Polsce i Ukrainie potrzebne  jest potępienie OUN – UPA                                                                                48/6

·          Stan wyższej konieczności, o operacji „Wisła”                                                                                                   61/4

·          Geneza nacjonalizmu ukraińskiego – odmiany faszyzmu europejskiego                                                    68/15

·          Geneza nacjonalizmu ukraińskiego – odmiany faszyzmu europejskiego, cz.2.                                          70/48

·          Geneza nacjonalizmu ukraińskiego – odmiany faszyzmu europejskiego, cz.3.                                          74/47

·          „Pomarańczowa rewolucja” na Ukrainie                                                                                                             77/4

·          Światowy Kongres Ukraińców                                                                                                                               79/37

·          Stosunek władz Ukrainy i Polski do problemu UPA                                                                                          82/28

Leon Popek - Wołyński cmentarz w Ostrówkach                                                                   3/17

Edward Prus

·          Rebelianci, Haniebny jubileusz, Przerzucić winę z kata na ofiarę?                                                                1/13

·          Rusini i Ukraińcy                                                                                                                                                      2/2

·          Osaczenie i holocaust                                                                                                                                             4/5

·          Natione Polonus, gente Ruthenus                                                                                                                       4/23

·          Ściganie Demjaniuka                                                                                                                                              5/3

·          Ojca Panasa pakt z diabłem                                                                                                                                  6/23

·          Znieważono majestat mojej Ojczyzny                                                                                                                   6/24

·          Polska Golgota                                                                                                                                                         17/1

·          Ludzie bądźcie czujni!                                                                                                                                              20/5

·          Głupota czy prowokacja                                                                                                                                          27/43

·          Stepan Bandera                                                                                                                                                       50/26

·          Kolaboranci czy herosi?                                                                                                                                          51/23

·          Monte Cassino zdobyli  ... banderowcy                                                                                                                52/9

·          Pożegnanie Witalija Masłowśkiego                                                                                                                      53/8

·          Łycemiry                                                                                                                                                                     66/6

·          Masakra w Sanktuarium 60 lat później                                                                                                                73/3

·          Gloria Orlikom Kresowych Stanic                                                                                                                         77/30

·          Panteon sławy, czy narodowej hańby                                                                                                                   77/31

·          Kresy – Kresowianie                                                                                                                                               79/17

Antoni Przybysz - Chrzest bojowy „Ukraińskiej Powstańczej Armii”                                                                        1/17

Antoni Przybysz - Zagłada Żydów na Wołyniu                                                                                                             6/7

Ołeh Puszkar - Wasza misja jeszcze nie zakończyła się                                                                                          42/41

Stanisław Rakowski

·          Drogi i bezdroża ukraińskiego szowinizmu                                                                                                         2/4

·          Polska topniała krwawiąc                                                                                                                                       4/2

·          Zaczęło się we wrześniu 1939 ...                                                                                                                          10/22

- „Depolonizacja” Kresów Wschodnich w świetle szowinistycznej ukraińskiej myśli politycznej           21/11

Marek Rogalski – Zarys historii Porycka                                                                                 69/28

Marek Rogalski – Wiśniowiec na Wołyniu                                                                              71/45

Tymoteusz Rosianowski - Uchwała Światowego Związku Żołnierzy AK Okręg Wołyński        33 – 34/12

Waldemar Rozynkowski – ks.bp Adolf Piotr Szelążek                                                                                                         79/31

Eugeniusz Różański - Nie zakłamywać historii,                                                                                                                  57/1

Eugeniusz Różański – Nie każdy Ukrainiec był Polakowi wilkiem                                                                        :                                                                                                                                             65/1

v     Ukraińcy, którzy potępiali ideologię OUN                                                                                                               65/2

v     Ukraińcy, którzy potępiali ideologię OUN                                                                                                                66/19

v     Ukraińcy, którzy potępiali ideologię OUN                                                                                                                67/1

Stanisław Rudnicki

·          Kombatanci lepsi i gorsi                                                                                                                                         37/1

·          Dokąd prowadzi działalność ukraińskiego nacjonalizmu w Polsce                                                              37/15

·          Bohdan Osadczuk                                                                                                                                                    50/24

Jan Rudnicki - Cała prawda nie jest do końca udokumentowana                                                                         37/11

Maciej Ruszczyński – Zmowa milczenia o zamordowanych oficerach i żołnierzach w Tomsku                       78/41

Adam Rząsa – Kłamstwa trzeba dementować                                                                                                          63/6

Tadeusz Samborski, z trybuny sejmowej                                                                                                                    73/51

Jan Selwa, Jan Rostkowski - Ukraińcy wśród nas                                                                                                    1/10

Jan Selwa 

·          Sabat ekstremistów                                                                                                                                                 7/6

·          Wokół postaci Andrzeja Szeptyckiego                                                                                                                  8/6

·          - „Samostijna Ukrajina roku 1941”                                                                                                                       9/1

·          Banderowcy w Pomorzanach ... żyją jeszcze świadkowie                                                                                10/19

·          Tajemnicze okoliczności mordu w Rublinie                                                                                                       14/26

·          Brzeżański bastion nacjonalizmu - centrum terroru                                                                                          16/1

·          Od Jabłonny do Kijowa                                                                                                                                           28/38

·          Strzelano tylko do świń - mówi  Józef Kuc                                                                                                           37/6

·          Wokół Pomnika Ofiar                                                                                                                                               45/7

·          Terroryzm, a OUN – UPA                                                                                                                                        61/9

Mieczysław Seredyński - Ukraińskie czy banderowsko - upowskie upamiętnienia?                  44/9

Mieczysław Seredyński - do Tomasza Stańczyka                                                                    45/5

Mieczysław Seredyński – Od irredenty do współpracy, stosunki polsko – ukraińskie w XX wieku      64/28

Szczepan Siekierka

·          Nie odkryte groby czekają                                                                                                                                       2/6

·          Kto tu rządzi?                                                                                                                                                             4/24

·          Uprawnienia kombatanckie żołnierzy „Istriebitielnych batalionów”                                                                9/28

·          Przetrwalniki faszyzmu                                                                                                                                            17/33

·          Polska - Ukraina: Trudne Pytania                                                                                                                         28/47

·          gen. Tadeusz Rozwadowski                                                                                                                                  45/1

·          Zuchwałość pogrobowców OUN i bandytów upowskich nie ma granic                                                       53/15

·          Moje refleksje z Międzynarodowej Konferencji Naukowej                                                                                64/29

·          Wolna Ukraina i demokratyczna tak, ale bez szowinizmu banderowskiego                                                77/1

·          Za jaką cenę kompromis?                                                                                                                                     77/10

·          PWN nobilituje OUN – UPA                                                                                                                                    81/35

·          Nie tego spodziewaliśmy się po „pomarańczowej rewolucji”                                                                         82/19

Szczepan Siekierka, Krzysztof Bulzacki – Prawda zwyciężyła                                                                             77/24

Władysław Siemaszko - Kto mordował Polaków na Wołyniu                                                                                15/35

Ewa Siemaszko – Upowska rewolta                                                                                                                            61/1

Bartosz Sieradzki - Wywiad z Bronisławem Szeremetą                                                                                            50/21

Tomasz Stańczyk - Wołyńskie inferno                                                                                                                          54/3

Artur Sternik - Pozagrobowe mistyfikacje                                                                                                                    7/26

Tadeusz Swoboda

·          Parada kłamców                                                                                                                                                      1/22

·          Prawdziwe oblicze „Ukraińskiej Powstańczej Armii”                                                                                         4/16

·          Targowisko historyków, Tysiąc głów w piasku                                                                                                   7/30

·          Pocałunek  z siekierą                                                                                                                                              9/24

Zbigniew Szpulak – Zbrodnia po sąsiedzku nieukarana, lecz niezapomniana                                                   76/15

Gertruda Szumska - z trybuny sejmowej                                                                                                                     70/35

Józef Szwed - Ziemio Wołyńska                                                                                                                                    3/1

Jan Tarkowski - Próba ucieczki od prawdy                                                                                                                 53/11

Jan Tarkowski – Pochówek dla rezuna                                                                                                                       59/44

Józef Tarniowy – Kresowianie u swojej Pani z Podkamienia                                                                                 73/5

Kazimierz Turkowski - List do Marszałka Sejmu                                                                                                        33 – 34/13

J. Turowski, W. Siemaszko - Zagłada Parośli                                                                                                            1/17

Kazimierz Turzański

·          Refleksje - rozmowa ze Szczepanem Siekierką                                                                                                7/22

·          Jacek Kuroń i Włodzimierz Pawluczuk jednej służą sprawie                                                                          22/35

·          Niech pojedna nas prawda                                                                                                                                    38/13

·          Czyje poglądy głosi Oleh Puszkar                                                                                                                         42/43

·          - „Obiektywizm” Grzegorza Motyki                                                                                                                          44/12

Lech Wadowicki - O strasznych Lachach naukowo                                                                                                  28/45

Antoni Walentyn - Panie profesorze Osadczuk - pan kłamie!                                                                                  20/37

Jerzy Weber - Rewizjonizm za polskie pieniądze                                                                                                       30/12

Romuald Wernik

·          Zlot SS – Galizien                                                                                                                                                     6/5

·          Pierwszy Pomnik                                                                                                                                                      31/26

·          Manowce Profesora                                                                                                                                                 32/3

·          Nie ma dwu prawd                                                                                                                                                   47/10

·          Pamiętajcie                                                                                                                                                               54/17

·          Zwycięstwo prawdy oraz oporu i wytrwałości kresowian                                                                                  68/12

Jan Widacki – Wiśniowiec na Wołyniu                                                                                                                                73/42

Jacek E. Wilczur

·          Przeszłość nierozliczona, kilka uwag o Istribitielnych Batalionach                                                                 14/30

·          Agresja kłamstwa                                                                                                                                                    30/16

·          Zbrodnia bez kary                                                                                                                                                     52/1

·          Dzieło o zagładzie i sprawcach                                                                                                                             56/5

·          Śmierć pod czerwono – czarną flagą UPA                                                                                                          80/32

Paweł Wira - Cudem ocalona - Leokadia Skowrońska                                                                                            5/11

Remigiusz Wira – Lwowskie reminiscencje                                                                                                              77/33

Zenon Wira – Niezapisane karty historii 27 WDP AK                                                                                                55/54

Zenon Wira – ks. prob. Henryk Grabowski                                                                                                                  56/6

Michał Wnuk - Zjazd dywizji SS „Galizien                                                                                                                     6/5

Antoni i Leokadia Wojtowiczowie, Bogdan Biegalski – Zagłada Hanaczowa                                                      73/9

Jan Wolański - Nie tylko Ukraińcy mieszkali w Bieszczadach                                                                                 20/36

Maria Woś, Pod każdym podkładem, Polskie Radio Wrocław, 29 września 2004                                             76/11

Leszek Zaczek - Rusini czy Ukraińcy?                                                                                                                          47/26

Leszek Zaczek - Gdzie Ukraińcy chcą mieć Ukrainę?                                                                                               50/28

Andrzej Zapałowski - Przemyśl, Ziemia Przemyska i problem ukraiński                                                              52/3

Tadeusz Zbych – Samoobrona                                                                                                                                     2/11

Franciszek Zdanowicz - Morderca powraca                                                                                                                16/34

Zdzisław J. Zieliński - Ich los jest przestrogą                                                                                                             19/39

Zdzisław J. Zieliński – Czerwone i czarne w banderowskim wydaniu                                                                   66/17

Władysław Żołnowski - Wywiad z prof. drem hab. Edwardem Prusem                                                                2/25

Stefan Żubr - Postbanderowskie audycje w polskiej telewizji                                                                                 14/28

Stefan Żubr - Handel historią                                                                                                                                         22/36

Leon Żur - Trująca literatura                                                                                                                                           4/21

Zbigniew Żyromski – Zagadka tragedii w Markowej                                                                                                 77/26

 

                                                                                                                                                                                             4/21

PRZEGLĄD  PRASY

 

Krzysztof Bulzacki,

¨         „Głos” - Między „Odrodzeniem”, a zniewoleniem.                                                                                             32/7

¨        „Myśl Polska” - To nie są polemiki

¨        „Życie” - Droga na Zachód

¨        „Rzeczpospolita” - Co w trawie piszczy

¨        „Nasze Słowo” - I Lachy się straszy

¨        „Nowiny” - Przemyśl, Porąbany Krzyż, -                                                                                                                38/9

¨        Telewizja Polska - Nocne Rodaków Rozmowy

¨        „Rzeczypospolita” - Historia pisana po nowemu                                                                                                      47/23

¨        O naszym pomniku w prasie,  „V Światowy Zjazd Kresowian” - Mariusz Kamieniecki,                              49/12

¨        „Mówią Wieki” - Warsztaty „Historia Alternatywna”,

¨        „Nasze Słowo” - Kłamstwa duchownego na cmentarzu w Pikulicach.

¨        Polska, a kwestia ukraińska 1920 - 1939, praca doktorska Roberta Potockiego                                       49/24

¨        „Mówią Wieki” - Jak to było w Bieszczadach                                                                                                       50/16

¨        „Tygodnik Powszechny” - Andrzej Szeptycki                                                                                                        50/17

¨        „Nasze Życie” - Marsz krzyżowy do zniszczonych wsi                                                                                         50/19

¨        „Nasze Słowo” - Ocena przeszłości                                                                                                                      50/20

¨        „Nasz Dziennik” - Ukraińscy esesmani w Anglii                                                                                                51/8

¨        „Gazeta Lubuska” - Bolesna zadra w historii                                                                                                      51/11

¨        „Gazeta Wrocławska” - Krwawy śnieg                                                                                                                  51/14

¨        „Nasze Słowo” - Ukraina przyszła do Wrocławia,                                                                                               51/15

¨        „Nasze Słowo” - Polak - Ukrainiec żadne bratanki                                                                                            51/17

¨        „Nasze Słowo” - Antypolskie duchy: Bandery, Lebiedia i Suchewycza unoszą się nad Lwowem            51/17

¨        Jedwabne                                                                                                                                                                  52/8

¨        „List nr 6/2001”, Zakłamanie – oszustwa – obłuda,                                                                                          55/12

¨        Czy niezrozumiała zapowiedź?                                                                                                                              60/20

¨         Czy bolesna operacja?                                                                                                                                          60/23

¨        Fałszerstwa Grzegorza Motyki, „Wprost” 6.X.2002                                                                                             65/18

¨        Oszustwa „Gazety Wyborczej”, 15/16.II.2002                                                                                                      66/13

¨        Nie wolno zmuszać do pokuty, „Gazeta Wyborcza” 31.5/1.6.2003                                                                  68/5

¨        Ogólny przegląd prasy                                                                                                                                             69/47

¨        Czy  rocznica musi dzielić? Gazeta Wyborcza 31.V. – 1.VI. 2003                                                                    70/44

¨        Chybiony list, „Gazeta Wyborcza”, 31.5/1.6.2003                                                                                               71/54

¨        Od  „kultury” do Kultury, Spotkanie z zabytkami nr 9/2003                                                                                72/14

¨        Co  po Giedroyciu”                                                                                                                                                   73/55

¨        Kazanie nie wystarczy, „Przewodnik katolicki” 27. IV. 2003                                                                              75/47

¨        Ukraina wczoraj, Ukraina dzisiaj, Z ukraińskiej historii wojskowej „Wojsko Ludowe” marzec 2004      75/51

Krzysztof Bulzacki, Kazimierz Turzański

„Nasze Słowo” - „Polacy w UPA”, „Ukraiński ślad w Katyniu pomoże UPA”,  -                    47/18

„Gazeta Wyborcza” - Odwieczni wrogowie nie istnieją

Krzysztof Bulzacki, Szczepan Siekierka, Kompromitacja metropolity, „Dziennik Polski” 30 lipca 2004     76/22

My banderowcy, my idziemy, radujcie się, KB i SzS.                                                              70/47

„Polsce Wierni” nr 3/2001 - ppłk dr Leon Lubecki, Prawda o walkach Wojska Polskiego z UPA,     54/1

„Rzeczpospolita” 14-15 lipca 2001 - Tomasz Stańczyk, Wołyńskie inferno,                            54/3               

„Nasz Dziennik” 29-30 września 2001, Cień nieosądzonych zbrodni, Adam Kruczek              56/8

„Nowa Myśl Polska” 4-11 listopada 2001, Testament ideowy AWS? JCK                            56/9

„Dziennik Polski” 2/3 lutego 2002, Będzie międzynarodowy skandal?                                     60/18

Aneks Trybuny, 12 kwietnia 2002, Zygmunt Doroba, Przed 55. rocznicą akcji „Wisła”           60/19

Aneks Trybuny, 12 kwietnia 2002, Bolesna operacja – AB                                                     60/22

„Nowiny”, 26 kwietnia 2002, Mieczysław Nyczek, Nie wolno zapomnieć                               60/23

„Trybuna”, 24 kwietnia 2002, Władysław Hermaszewski, Najpierw był Wołyń                       60/24

Z. Małyszczycki,

·        Kijowskie penetracje, „Rzeczpospolita 28.IX.2002                                                          65/15

·        Przejęzyczenie ... „Nasze Słowo” nr 33/2002                                                                    65/16

·        Prawda Andrzeja Talagi „Nowe Państwo” nr 11/2002                                                      65/20

Grażyna Dziedzińska, Dora Kacnelson, „Nasz Dziennik” 28/29.XII.2002                                66/9

Dr Danuta Nespiak, Protest przeciwko fałszerstwom „Gazety Wyborczej”  24.04.2003          68/6

Władysław Hercuń, Wołyń, wspólny ból – czy rzeczywiście wspólny? „Trybuna” 14.05.2003 68/6   

60. rocznica w prasie                                                                                                              69/29

Mieczysław Seredyński,

·        Śladami upowskich zbrodni „Nasze Słowo” nr 33/2002                                                    65/14

·        Meandry Petra Tymy, „Nasze Słowo” nr 10/2003                                                            68/3

·        „Inna prawda”, dodatek do „Życia Warszawy” Kulisy nr 29 (11 lipca 2003)                     70/45

·        „To co po Giedroyciu” komentarz                                                                                     73/54

·        Spadek po Giedroyciu, „Rzeczpospolita” 8-9 stycznia 2005                                              78/35

·        Zakierzońska paranoja „Nasze Słowo” nr 11 z 13 marca 2005                                         80/16

Szczepan Siekierka,

·        Wiedeńskie rewelacje, „Postup”                                                                                       70/41

·        „Przeprośmy Polaków za nasz rozbój”, „Postup”                                                              70/41

·        Pomnik Adama Mickiewicza, „Postup”                                                                             70/42

·        Od dwu prawd do jednej, droga do porozumienia „Nasze Słowo” 29.06.2003                 70/42

·        Zbliżyć narody? „Nowiny Nyskie” 26 sierpnia 2004                                                          76/31

·        List opublikowany w „Gazecie Wyborczej” 24 grudnia 2004                                             78/34

·        Ludobójstwo dotychczas nie potępione, „Radio Maryja” 21 marca 2005                          80/6

·        Czy Akowcy to bandyci?, „Nasze Słowo” nr 11 z 13 marca 2005                                    80/17

Dorobek pokoleń i groby przodków, „Ojczyzna” nr 15, październik 2003, wywiad numeru     70/46

Radio Wrocław, Przeba po prostu mówić, 2.XII.2003, Maria Woś                                        72/11

Biuletyn Informacyjny 27 WDP AK październik – grudzień 2003, prof. E. Bakuniak o Seminariach    72/12

Jarosław Hrycak, „To co po Giedroyciu” „Nasze Słowo” 25.01.2004                                     73/53

„Gazeta prawna” XII. 2003 – renty dla UPA                                                                          74/1

Iza Chruślińska, Pierwszeństwo wyciągniętej dłoni „Gazeta Wyborcza” 24-25/IV 2004           74/18

Eugeniusz Bajkowski, Pojednanie ukraińsko żydowskie, czy żydowsko ukraińskie? Tygodnik Polski

                                                      14 lipca 2004 Melbourne, Australia                                  75/49

Marcin Austyn, Musimy dać świadectwo prawdzie, „Nasz Dziennik” 19 lipca 2004                 75/50

Stefan Migus, „Paranoja”, „Nasze Słowo” 29 luty 2004                                                          76/25

Kazimierz Bogucki do Stefana Migusa „Paranoja”                                                                                         76/26

Julia Tymoszenko, „Nowa Myśl Polska” 19 – 26 grudnia 2004                                               77/2

Janusz Wojciechowski – PSL, Nie wkładamy pomarańczowych szalików, „N.M.P.” 19 – 26 grudnia 2004   77/2

Jan Engelgard, Kto wygrał na Ukrainie? „Nowa Myśl Polska” 19 – 26 grudnia 2004               77/3

Wojciech Wierzejski, Kamiński się zdyskwalifikował, „Nowa Myśl Polska” 19 – 26 grudnia 2004     77/3

Piotr Mazur, Ocalić prawdę, „Nasz Dziennik”                                                                         77/35

„Nowy Przegląd Wszechpolski”  nr 1-2/2005 NUTS – Kolejny rozbiór Polski                        78/36

Iwan Krych, „Stepan bandera symbol i twórca zbrojnych sił narodu”, „Ameryka” 4 grudnia 2004       79/21

                         Komentarz Mieczysław Seredyński                                                                79/22

Krzysztof Warecki – Kondotierzy rewolucji, „Nasz Dziennik” 4-5/12/2004                             79/26

Rodrycjusz Gerlach – Sybiryjska gehenna mojej rodziny, „Radio Maryja” 21 marca 2005       80/9

E. Tuzow – Lubański, Juszczenko „spłaca” długi, Kijów                                                          80/13

Juszczenko chce porozumienia weteranów UPA i Armii Czerwonej, PAP, mat/2005 – 03 – 16          80/14

Oświadczenie weteranów wojny Ukrainy                                                                              81/32

Ukraińskie „koczowisko” „Nasze Słowo” nr 11 z 13 marca 2005                                           80/14

Jan Rożdżyński, Archiwa dawno znane, „Polityka” nr 37/1428 z 15.IX.1984                          80/18

WM. Próba rehabilitacji OUN - UPA –  „Nasz Dziennik” 4-6/06/2005                                  81/32

Hanna Krall, Rozmowa z Geremkiem                                                                                                82/1

Uprawnienia kombatanckie dla UPA - „Nasze Słowo” nr 35 z 28 sierpnia 2005                      82/55

 

 

 

LUDOBÓJSTWO - GRABIEŻE – ZNISZCZENIA

Województwo Lwowskie

 (z którego wydzielono po wojnie zachodnie powiaty - Brzozów, Jarosław, Lesko, Lubaczów, Przemyśl, Sanok, częściowo Dobromil do nowego województwa rzeszowskiego)

Eksterminacja polskiej ludności w powiatach:

Bóbrka, część 1, (Borynicze, Bóbrka, Bryńce Zagórne, Brzozdowce, Chlebowice Wielkie, Chodorów,          23/11

Hrusiatycze, Hucisko, Łany, Łopuszna, Mikołajów, Nowosielce, Repechów, Sokołówka, Suchodół,

Wodniki)

Bóbrka, część 2, (Kniesioło, Borusów)                                                                                    37/19

Bóbrka, część 3, (Bóbrka, Chlebowice Wielkie, Hucisko, Mikołajów, Nowosielce, Suchodół, Wodniki,         52/28

Choderkowce, Huta Suchodolska, Huta Szczerzecka, Łanki Małe, Mostyszcze, Olchowiec, Podjarków,

Siedliska, Stare Sioło, Strzeliska Nowe, Szpilczyna, Szołomyja, Wołowe)

Bóbrka, część 4, (Łopuszna, Repechów, Podjarków, Berteszów, Podmanasterz, Zaleśce)       66/31

Bóbrka, część 5 (Jatwięgi, Mełna ad Strzeliska Nowe, Strzeliska  Stare, Sokołówka, Hucisko,          

Bryńce Zagórne)

 

Bóbrka, część 6, (Hrusiatycze)                                                                                                81/53

Brzozów, część 1, (Bachórz, Bartkówka, Chodorówka, Dąbrówka Starzeńska, Dylągowa, Dynów,    39/17

Dydnia, Grabówka, Haczów, Hłudno, Hroszówka, Izdebki, Jabłonica Ruska, Końskie, Krzemienna,

Niwistka, Nozdrzec, Obarzym, Poręby, Siedliska, Temeszów, Trześniów, Ulucz, Wara, Wola Wołodzka,

Wołodź, Witryłów)

Brzozów, część 2, (Bachórz, Bartkówka, Jabłonica Polska, Laskówka, Łubno, Malinówka,     80/38

Pawłokoma, Blizne, Brzozów, Dylągowa, Siedliska, Temeszów, Wesoła)

Dobromil, część 1, (Bircza, Bircza Stara, Błozew Górna, Borownica,                                      27/21

Drohobycz, część 1, (Borysław, Bystrzyca, Delawa, Drohobycz, Gaje Wyżne, Jasienica Solna,            38/17

Kropiwnik Nowy i Stary, Łastówki, Majdan, Medenice, Opaka, Podbuż, Radelicz, Rychcice,

Schodnica, Smólna, Stebnik, Stronna, Truskawiec, Wołoszcza)

Drohobycz, część 2, (Opaka, Stebnik)                                                                                      66/35

 

Drohobycz, część 3, (Drohobycz, Borysław, Bystrzyca, Delawa, Dobrohostów, Gaje Wyżne,   77/43

Jasienica Solna, Kropiwnik Nowy i Stary, Łastówki, Majdan, Medenice, Nowa Wieś, Opaka, Podbuż,

Radelicz, Rychcice, Schodnica, Smólna, Stebnik, Stronna, Truskawiec, Uróż, Wołoszcza)

Gródek Jagielloński, część 1, (Białogóra, Dobrostany, Doliniany, Janów Lwowski, Jamelno,     20/8

Lelechówka, Lubień Wielki, Powitno, Żorniska)

Gródek Jagielloński, część 2, (Janów Lwowski, Bartatów, Białogóra, Dobrostany, Kiernica,     46/9

Lubień Wielki, Majdan)

Jarosław, część 1, (Adamówka, Cetula, Cieplice, Czelatyce, Czerce, Dobcza, Dobra, Duńkowce,      32/12

Grabowiec, Kaszyce, Laszki, Michałówka, Miękisz Nowy, Manasterz, Mołodycz, Wola Mołodecka,

Nielepkowice, Nienowice, Radawa, Rokietnica, Ryszkowa Wola, Surmaczówka, Wiązownica,

Zapałów, Zaradawa)

Jarosław, część 2, (Bobrówka, Czerwona Woda, Dybków, Kolonia Polska, Koniaczów, Krasne,      33 – 34/15

Leżachów, Łapajówka, Makowisko, Majdan Sieniawski, Olchowa, Pawłowa, Piskorowice, Piwoda,

Rudka, Sieniawa, Surochów, Sobiecin, Szówsko, Wietlin, Wysocko)

Jarosław, część 3, (Kaszyce, Czelatycze, Zaleska Wola)                                                          68/38

Lista samoobrony funkc. MO i ORMO, żołnierzy WP zamordowanych przez UPA i poległych           68/48

Jaworów, część 1, (Bruchnal, Czaplaki, Drohomyśl, Kobylnica Ruska i Wołoska, Lipowiec, Mielniki, 17/26

Mużyłowice, Pyszówka - Rehberg, Szutowa, Wielkie Oczy, Wola Gnojnicka, Wulka Żmijowska, Żmijowiska)

Jaworów, część 2, (Bruchnal, Drohomyśl, Mużyłowice, Pyszówka - Rehberg, Szutowa, Bonów,          46/11

Budzyń, Cetula, Chotyniec, Czerniława, Czerczyk, Czołhynie, Gnojnice, Huki, Jaworów, Kochanówka,

Korczowa, Krakowiec, Lipina, Lubienie,  Lipowiec, Lipowczyk - Lindenau, Młyny, Moosberg, Nahaczów,

Nowiny, Olszanica, Ożomla, Rogoźno, Ruda Kochanowska, Szczepłoty, Wulka Rosnowska)

Lesko, część 1, (Bachlowa, Baligród)                                                                                    22/17

Lesko, część 2, (Bereska, Brelików, Brzegi Dolne i Górne, Brzozowiec, Bystre,                    23/33

Bezmiechowa Górna i Dolna, Bóbrka, Bereżnica Wyżna, Buk, Chmiel, Choceń, Cisowiec, Cisna,     

Czarna, Czaszyn, Dwernik, Dołżyce, Habkowce, Hoczew, Górzanka, Jasień, Jabłonki, Jaworzec,

Kalnica, Kamionki, Kiełczawa, Kołonice)                                                                              

Lesko, część 3, (Kalnica, Krzywcze, Krościenko, Lesko, Leszczowate, Lisznia, Lutowiska, Łukawica,        29/22

Łobozew, Łubne, Łukowe, Łupków, Manasterzec, Mchawa, Myczków, Myczkowce, Olszanica, Orelec,

Polańczyk, Paszowa, Polana, Przysłup, Radziejowa, Rajskie, Rabe - gmina Czarna,  Rabe - gmina

Baligród, Ropienka, Roztoki Dolne, Równia, Rudenka, Serednie Małe, Smerek, Smolnik, Solina, Solinka,

Stefkowa, Stężnica, Strubowiska, Sukowate, Średnia Wieś, Tarnawa Górna i Dolna, Terka, Tworylne,

Uherce Mineralne, Ustianowa, Ustrzyki Dolne, Wańkowa, Wetlina, Wola Matiaszowa, Wola Michowa,

Wola Górzańska, Wołkowyja, Wołosate, Zabrodzie, Zawadka, Zatwarnica, Zawóz, Żernica Wyżna,

Żubracze)                                                                                                                              

Lesko, część 4, (Serednie Małe)                                                                                            35/20 

Lesko, część 5, (Serednie Małe)                                                                                            40/31

Lubaczów, część 1, (Gmina Horyniec - Horyniec, Rudka, Brusno Nowe i Stare, Dziewięcierza,         7/14

Nowiny Horynieckie, Podemszczyzna, Prusie, Polanka Horyniecka, Radruż, Świdnica Horyniecka,

Werchrata, Wólka Horyniecka, gmina Narol - Narol wieś i osiedle Zagrody, Beniaszówka, Brzezinki,

Chlewiska - Majdan, Dębiny, Huta Stara, Huta Złomy, Jacków Ogród Jędrzejówka, Kadłubiska,

Lipisko, Łówcza, Łukawica, Płazów, Ruda Różaniecka, Wola Wielka)

Lubaczów, część 2, (Antoniki, Bałaje, Basznia Dolna i Górna, Bihale i Sople Górne, Borchów,          11/8

Borowa Góra, Budomierz, Cetynia Hołodowska, Cewków, Chotylub, Cieszanów, Dachnów,

Dąbków - Felsendorf, Dąbrowa - Kornagi, Dąbrówka, Dzików Nowy i Stary, Lebiedzie, Folwarki,

Futory, Gorajec, Hruszów, Hurcze, Karolówka - Burgau, Kobylnica Ruska i Wołoska, Kowalówka,

Krowica Hołodowska, Krowica Lasowa, Lipowiec, Lisie Jamy, Lubaczów, Lubliniec Nowy i Stary,

Łukawiec, Majdan Lipowiecki, Miłków, Młodów, Moszczenica - Witki, Niemstów, Niwki, Nowa Grobla,

Nowe Sioło, Oleszyce, Oleszyce Stare, Opaka, Ostrowiec, Podlesie, Potok Jaworski - Fohlbach,

Stare Sioło, Sucha Wola, Skolin,Szczutków, Tymce, Ułazów, Wielkie Oczy, Wólka Krowicka, Wólka Żmijowska, Załuże, Żmijowiska, Żuków - Kosobudy)

Lubaczów, część 3, (Lipsko, Krowica Hołodowska)                                                              74/38

 

Lwów, część 1, (Barszczowice, Basiówka, Białohorszcze, Biłka Królewska, Biłka Szlachecka, Ceperów,      43/1

Chrusno Nowe, Czarnuszowice, Czerepin, Czyszki, Czyżyków, Gaje, Grzęda, Hermanów, Hodowica,

Jaryczów Nowy, Kościejów, Kozielniki, Krotoszyn, Kukizów,Łany, Malechów, Mikłaszów, Milatycze,

Piaski, Podciemno, Polana, Podliski Wielkie, Pustomyty, Rakowiec, Rzęsna Polska,  Rzęsna Ruska,

Siemianówka, Sokolniki, Szczerzec, Tołszczów, Winniki, Wołków, Zarudce, Zimna Woda, Zubrza,

Zuchorzyce, Żurawniki, Żydatycze)

Lwów, część 2, (Siemianówka, Chrusno Stare, Kukizów, Łany, Piaski, Pustomyty, Rakowiec,           66/37

Tołszczów, Zimna Woda, Ostrów)

Lwów, część 3, (Polana – Miedziaki - Huta Szczerzecka – Hucisko – Bryńce Zagórne)          79/47

Mościska, część 1, (Arłamowska Wola, Balice, Chlipie, Dołhomościska, Husaków, Kalników, Krukienice,             40/33

Królin, Lacka Wola, Lipniki, Malnowska Wola, Mościska, Myślatycze, Pakość, Pnikut, Podliski, Radenice, Radochońce, Rudniki, Rustaweczko, Sądowa Wisznia, Stojańce, Strzelczyska, Tamanowice, Trzcieniec,

Wiszenka, Wołczyszczowice, Zawada)                                                                                  

Przemyśl, część 1, (Babice, Bachów, Iskań, Krasiczyn, Krzywcza, Kupna, Mielnów, Polchowa, Rzeczpol, 39/28

Sielnica, Śliwnica, Średnia, Wola Krzywiecka, Zalesie)

Przemyśl, część 2, (Przemyśl, Dubiecko, Krasiczyn, Zalesie, Kruhel Mały, Kruhel Wielki, Prałkowce,          64/40

Tarnawce, Bircza, Boguszówka, Brzeżawa, Brzuska, Huta Brzuska, Jawornik Ruski, Korzeniec, Kotów, Krajna, Kuźmina, Leszczawa Dolna, Leszczawa Górna, Lipa, Łodzinka Górna, Malawa, Piątkowa, Roztoka, Rudawka, Sufczyna, Tarnawka, Żohatyn)

Rawa Ruska, część 1, (Bełżec, Borowe, Bruckenthal, Fw. Byków, Dziewięcierz, Korczmin, Korczów,          25/6 Niemirów, Potylicz, Radruż, Rzeczyca, Staje)                                                                        

Rawa Ruska, część 2, (Szczepiatyn, Szczerzec, Tarnoszyn, Ulchówek, Wasylów, Werchrata)          27/37

Rawa Ruska, część 3, (Bełżec – napad na pociąg)                                                                73/37

Rawa Ruska, część 4, (Rawa Ruska, Niemirów, Bełżec, Bełżec napad na pociąg, Dyniska, Hrebenne,        81/42 Korczmin, Korczów, Lubycza Kameralna, Lubycza Kniaże, Lubycza Królewska, Poddębce, Rata, Rzeczyca, Rzyczki, Staje, Szczepiatyn, Tarnoszyn, Ulchówek, Wasylów Wielki, Żurawce)     

Rudki, część 1, (Andryanów, Beńkowa Wisznia, Brzeziec, Buczały, Chłopy, Dołobów,         42/21

Horożanna Wielka, Jasionów, Katerenice, Komarno, Koniuszki Królewskie, Koniuszki Tuligłowskie,

Koniuszki Siemianowskie, Koropuż, Malinów, Michalewice, Mosty, Nowa Wieś, Nowosiółki Gościnne,

Rudki, Rumno, Susułów, Tatarynów, Wistowce)

Rudki, część 2, (Jakimczyce, Katerenice, Kołbajowice, Nowosiółki Oparskie, Ostrów, Ostrów Nowy,        81/40

Pohorce, Zagórze)

Sambor, część 1, (Baczyna, Bilinka Mała, Brześciany, Byków, Chyrów, Czukiew, Dorożów, Dublany,         37/40

Felsztyn, Hordynia Rustykalna i Szlachecka, Kalinów - Keiserdorf, Kornałowice, Kranzberg,

Kulczyce Rustykalne i Szlacheckie, Łanowice, Łąka Rustykalna i Szlachecka, Majnicz, Maksymowice,

Nadyby, Nowoszyce, Olszanik, Radłowice, Rogóźno, Sambor, Sąsiadowice, Stary Sambor, Stara Sól,

Straszewice, Strzałkowice, Strzelbice, Stupnica Polska, Uherce Zapłatyńskie, Wola Błażowska,

Waniowice, Więckowice)

Sambor, część 2, (Baczyna, Bilinka Mała, Brześciany, Czukiew, Dorożów, Dublany, Felsztyn,          74/29

Hordynia Rustykalna i Szlachecka, Kranzberg, Łanowice, Łąka Rustykalna i Szlachecka, Majnicz,

Nowoszyce, Olszanik, Sambor, Sąsiadowice, Stary Sambor, Stara Sól, Straszewice, Strzelbice,

Stupnica Polska i Ruska, Wola Błażowska, Waniowice, Więckowice, Biskowice, Błażów, Czyszki,

Mokrzany, Neudorf, Pianowice, Polana, Sprynia Mała i Wielka,  Torczynowice, Wojutycze)

 

Sanok, część 1, (Bukowsko, Hłomcza, Hołuczków, Jasiel, Jaśliska, Kamienne, Komańcza, Łodzina,             40/21

Mrzygłód, Nowosielce)

Sokal, część 1, (Bełz, Bezejów, Chorobrów, Głuchów, Horodłowice, Komarów, Krystynopol, Leszczatów,             20/28

Machnówek, Opólsko, Madziarski, Piwowszczyzna, Sawczyn, Siebieczów, Sokal, Szmitków, Starogród)

Sokal, część 2, (Ostrów)                                                                                                                                                 22/28

Sokal, część 3, (Ostrów)                                                                                                                                                 23/38

Sokal, część 4, (Ostrów, Tartaków Miasto i Wieś, Waręż miasto i wieś, Wazów, Winniki,     25/23

Wojsławice, Wolica Komarowa, Worochota, Zawonie, Żabcze, Żniatyń, Żużel, Konotopy)

Sokal, część 5, (Komarów, Krystynopol, Machnówek, Sokal, Dobraczyn, Nowy Dwór)       37/21

Sokal, część 6, (Sokal – ks. Bp Władysław Bandurski, Bełz – ks. dr. Jakub Dymitrowski,      55/20

Chorobrów, Krystynopol, Madziarki, Opulsko, Waręż miasto i wieś, Wolica Komorowa, Wojsławice,

Bojanice, Moszków, Nowy Dwór, Poturzyca, Prusinów, Sielec Bełzki, Tuszków, Tudorkowice, Uhrynów,

Żużel)

Sokal, część 7, (Boratyn, Parchacz, Rusin, Krystynopol,                                                        58/29

 

Sokal, część 8, (Leszczków, Sokal, Zabuże, Moszków, Zawonie)                                          75/34

 

Sokal, część 9, (Machnówek, Ostrów, Madziarki, Szmitków)                                                25/23

 

Turka, część 1, (Bachmatowate, Borynia, Dołżki - Dołżyk, Dniestrzyk Hołowiecki, Dydlowa,           38/27

Dźwinacz Górny, Hołowiecko, Hołowsko, Ilnik, Komarniki, Łomna, Łokieć, Łopuszanka Lechniowa,

Rozłucz, Rypiany, Sokolniki Górskie, Szandrowiec, Strzyłki, Tarnawa Niżna i  Wyżna, Turka, Turze,

Wołcze, Wysocka Wyżne, Zubrzyca)

Żółkiew, część 1, (Borowe, Butyny, Dworce, Dzibułki, Kłodno Wielkie, Krechów, Kulików, Kupiczwola,    36/20

Majdan Polański, Mosty Wielkie, Niedźwiednia, Przystań, Rekliniec, Stanisłówka, Strzemień, Wiązowa,

Wola Wysocka, Wolica, Żołtańce, Żółkiew)

Żółkiew, część 2, (Mosty Wielkie, Wolica)                                                                            39/45

Żółkiew, część 3, (Żółkiew, Artasów, Kłodno Wielkie, Czestynie, Lipina, Mosty Wielkie,      65/37

Strzemień, Wiązowa, Żołtańce)

Województwo Stanisławowskie

 

Eksterminacja polskiej ludności w powiatach:

Dolina, część 1, (Bolechów, Broszniów - Osada, Czołhany, Dąbrowa,  Debelówka, Dolina, Ilemnia,   29/1

Krechowice, Łopianka, Maksymówka, Perehińsko, Raków, Rożniatów, Rypne, Swaryczów,

Szerokie Pole, Wełdzirz)

Dolina, część 2, (Bolechów, Broszniów - Osada, Czołhany, Dolina, Krechowice, Maksymówka,        62/10

Perehińsko, Rożniatów, Swaryczów, Szerokie Pole, Wełdzirz, Bubniszcze, Cerkowna, Hoszów,

Huziejów Nowy, Huziejów Stary, Kniażołuka, Mizuń Nowy, Mizuń Stary, Pacyków, Polanica, Rozłoczki, Strutyn Niżny, Strutyn Wyżny, Turza Wielka, Wygoda)

Horodenka, część 1, (Czrnelica, Czerniatyn,  Dąbki, Głuszków, Horodenka, Jasieniów Polny,   29/11

Potoczyska)

Horodenka, część 2, (Horodenka, Michalcze, Obertyn, Raszków, Tyszkowce)                         63/19

Kałusz, część 1, (Bereżnica Szlachecka, Dąbrowa, Dołha Wojniłowska, Dubowica, Kopanki,            29/14

Landrestreu - Mazurowo, Podmichale, Perekosy, Pawlikówka, Serednie, Stefanówka, Tomaszowce,

Wierzchnia, Zbora)

Kałusz, część 2, (Bereźnica Szlachecka, Dołha Wojniłowska, Kopanki, Podmichale,                46/23

Landrestrau - Mazurów, Pawlikówka, Tomaszowce, Hołyń, Humenów, Kadobna, Kałusz, Mysłów,

Nowica, Niegowce, Słoboda Równiańska, Uhrynów Stary i Nowy, Wojniłów, Wierzchnia)

Kałusz, część 3, (Dołha Wojniłowska, Landrestrau - Mazurów, Pawlikówka, Stańkowa, Zawadka)    66/50

 

Kałusz, część 3, (Ziemianka - Dołha Wojniłowska)                                                                  82/50

 

Kołomyja, część 1, (Debesławce, Dżurków, Gwoździec Miasto, Gwoździec Stary, Jabłonów,   33 – 34/21

Kamionka Wielka, Kniażdwór, Kołomyja, Kornicz, Korolówka, Korszów, Kosmacz, Kułaczkowce,

Młodiatyn, Myszyn, Podhajczyki, Siedliska - Bredtheim, Szeparowce, Święty Józef, Święty Stanisław,

Zamulińce)

Kosów Huculski, część 1, (Czerhanówka, Jabłonica, Kobaki, Kosów Huculski, Kuty, Pistyń,          31/30

Rybno, Szeszory, Żabie)

Kosów Huculski, część 2, (Czerhanówka,  Rybno, Pistyń, Szeszory, Kosów, Krzyworównia, Tudiów) 48/9

Kosów Huculski, część 3, (Kosów Huculski, Kuty, Żabie, Chomczyn, Kosów Stary, Rożen Mały,        54/36

Rożen Wielki, Wierzbowiec)

Nadwórna, część 1, (Bednarówka, Bitków, Cucyłów, Delatyn, Grabowiec, Hawryłówka, Kamienna,   33 – 34/42

Krasna, Kubajówka, Majdan, Majdan Górny, Majdan Średni, Markowa, Mikuliczyn, Nadwórna,

Pasieczna, Paryszcze, Pniów, Potok Czarny, Przerośl, Rafajłowa, Sołotwina, Tarnowica Leśna,

Waleśnica  Leśna, Weleśnica, Wołosów, Worochta)

Rohatyn, część 1, (Berestany, Bołszowce, Bukaczowce, Bursztyn, Bybło, Cućków, Dytiatyn, Firlejów,           17/10

Fraga,  Herbutów,  Jabłonów, Karolówka, Kozara, Lipica Górna, Ludwikówka,

Łukowiec Wiszniowski i Żurowski, Oskrzesińce, Podkamień, Poświerz, Sarnki Dolne, Skoromochy Stare,

Słobódka Bołszowiecka i Konkolnicka, Stratyn Miasto i Wieś, Wierzbica, Zagórze Konkolnickie)

Rohatyn, część 2, (Dytiatyn, Fraga, Ludwikówka, Słobódka Konkolnicka, Stratyn, Chochoniów,        42/1

Czahrów, Słobada Bukaczowiecka)

Rohatyn, część 3, (Bybło, Dytiatyn, Herbutów,  Podkamień Rohatyński, Chochoniów, Dryszczów,      60/33

Honoratówka, Hrehorów, Podszumlańce, Potok, Żurów)

 

Stanisławów, część 1, (Bryń, Bednarów, Bohorodczany, Byszów, Chorostków Polski, Delejów,      35/21

Drohomirczany, Halicz, Jezupol, Komarów, Krechowce, Krymidów, Łysiec, Mariampol Miasto i Wieś,

Meducha, Olesiów, Ostrów, Pacyków, Pawelcze, Podbereże - Podburze, Sapahów, Sielec, Stanisławów,

Święty Stanisław, Tyśmieniczany, Wołczków, Wołczyniec, Wygoda, Wysoczanka)

Stanisławów, część 2, (Bednarów, Łysiec, Wołczków, Wysoczanka, Posiecz)                       50/30

Stanisławów, część 3, (Delejów)                                                                                           68/37

Stryj, część 1, (Chomohorb, Daszawa, Koniuchów, Korczunek, Krechówka, Łany Sokołowskie, Morszyn,             35/35

Niniów Górny, Siechów,  Siemieginów, Skole, Słobódka, Sokołów, Stańków, Stryj, Żulin)

Stryj, część 2, (Żupanie)                                                                                                        79/44

Stryj, część 3, (Sokołów)                                                                                                      80/36

Śniatyń, część 1, (Dżurów, Oleszków, Haniów, Trójca,)                                                        6/15

Śniatyń, część 2, (Dżurów, Hańkowce, Kniaże, Nowosielica, Oleszków, Rudniki, Śniatyn, Trójca,   61/18 Tuczapy, Widynów, Wołczkowce,Zabłotów, Załucze)                                                                          

Tłumacz, część 1, (Babianka, Bohorodyczyn, Grabicz, Gruszka, Hołosków, Hostów, Hryniowce,                 32/27  Klubowce Ksawerówka, Lackie Szlacheckie, Markowce, Nadorożna, Niżniów, Odaje, Okniany, Oleszów, Ottynia, Pałahicze, Strupków, Tarnowica Polna, Tłumacz, Tyśmienica, Winograd, Worona)   

Tłumacz, część 2, (Babianka, Bohorodyczyn, Michałków, Grabicz, Gruszka, Hołosków, Hostów,    76/39 Hryniowce, Klubowce Ksawerówka, Lackie Szlacheckie, Nadorożna, Niżniów, Smerktów, Odaje, Okniany, Ottynia, Pałahicze, Strupków, Tarnowica Polna, Tłumacz, Tyśmienica, Worona, Budzyń, Kutyska, Popielów, Olesza, Pohonia, Polska WolaSłobódka ad Tłumacz)                                                                                                  

 

 

Żydaczów, część 1, (Cucułowce, Demnia, Derżów, Iwanowce, Kochawina, Krechówka, Mikołajów,           29/42

Młyniska, Trościaniec, Turady, Żyrawa)

Żydaczów, część 2, (Derżów, Iwanowce, Mikołajów, Żyrawa, Brzezina, Demenka Podniestrzańska,             42/8

Lubsza, Rozdół, Ruda)

 

Województwo Tarnopolskie

 

Eksterminacja polskiej ludności w powiatach:

Borszczów, część 1, (zagłada Polaków we wsi Głęboczek - Bernard Juzwenko)                       6/19

Borszczów, część 2, (Borszczów, Cygany, Dźwiniaczka, Germanówka, Głęboczek, Juriampol, 8/11

Jezierzany, Korolówka, Kozaczyzna, Krzywcze Górne, Łanowce, Muszkatówka, Miachołówka,

Nowosiółka Biskupia, Piłatkowce, Słobudka Muszkatowiecka, Strzałkowce, Skowiatyn, Turylcze, Wołkowce)

Borszczów, część 3, (Głęboczek),                                                                                            13/29

 

Borszczów, część 4(3), (Babice, Dźwinogród, Filipkowce, Iwanie Puste, Szyszkowce,              15/26

uzup.: Cygany, Dźwiniaczka, Piłatkowce,

Borszczów, część 5(4), (Krzywcze Górne, Piszczatyńce, Wysuczka, Zielińce,                           23/8

uzupełnnienia: Babińce, Cygany, Korolówka, sprostowanie: Krzywcze Dolne)

Borszczów, część 6(5), (uzupełnienie: Łanowce)                                                                       24/28

Borszczów, część 7(6), (Borszczów, Cygany, Germakówka, Nowosiółka Biskupia,                  47/33

Słobódka Muszkatowiecka, Turylcze, Głęboczek, Juriampol, Jezierzany, Kozaczyzna, Łanowce,

Muszkatówka, Michałówka, Piłatkowce, Krzywcze Dolne, Krzywcze Górne, Babince, Bereżanka,

Bielowce, Bilcze Złote, Boryszkowce, Burdiakowce, Chudyjowce, Chudykowce, Dębówka, Gusztyn,

Gusztynek, Horoszowa, Iwanków, Konstancja, Kudryńce, Łatkowce, Łosiacz, Michałków, Michałówka,

Mielnica Podolska, Monastyrek, Muszkarów, Niwra, Okopy Świętej Trójcy, Olchowiec, Oleksińce,

Paniowce, Podlipie,Sapochów, Skała Podolska, Słobódka Turylecka, Szerszeniowce, Szuparka,

Szyszkowce, Tarnawka, Trójca, Trubczyn, Uście Biskupie, Wołkowce I i II, Wierzbówka,

Wierzchniakowce, Wysuczka, Zalesie, Załucze, Zawale, Zbrzyż, Zwiahel)

Borszczów, część 8(7), (Nowosiółka Biskupia, Zielińce)                                                           50/39

Borszczów, część 9, (Babice, Borszczów, Cygany, Nowosiółka Biskupia, Głęboczek, Jezierzany,        60/25

Turylcze, Dźwiniaczka)

Borszczów, część 10(8), (Germakówka)                                                                                  61/46

Borszczów, część 11(9), (Borszczów, Cygany, Germakówka, Skała, Bereżanka, Burdiakowce,           74//45

Sapohów) 

Borszczów, część 12(10), (Trójca, Zawale, Zalesie, Bereżanka, Burdiakowce, Sapohów)         76//38

Brody, część 1, (Bołdury, Czernica, Dubie, Dudyń, Halerczyn - Wysocko, Holeszów, Hołubica,         12/3

Hucisko Brodzkie i  Pieniackie, Huta Pieniacka, Jasionów, Kadłubiska, Koniuszków, Leszniów,

Majdan Pieniacki, Maleniska, Nakwasza, Niemiacz, Orzechowczyk, Palikrowy, Pańkowce, Pieniaki,

Podkamień, Ponikwa, Popowce, Ruda Brodzka, Stanisławczyk, Suchowola, Tetylkowce, Wołochy,

Wierzbowczyk, Leśniczówka Hutniakowska, Lesniczówka Rybacze)

Brody, część 2, (Bołdury, Czernica, Dubie, Wysocko - Hallerczyn,Kadłubiska, Maleniska, Nakwasza,           45/34

Pańkowce, Ponikwa, Ruda Brodzka, Suchowola, Wierzbowczyk)

Brody, część 3, (Litowisko, Batków, Jaśniszcze, Szyszkowce, Styberówka, Żarków, Gaje Smoleńskie)          53/53

Brody, część 4, (Huta Pieniacka, Hucisko Pieniackie, Jasionów, Nakwasza, Orzechowczyk, Palikrowy,          54/18

Popowce, Stanisławczyk, Suchowola)

Brody, część 5, (Brody, Jasionów, Podkamień)                                                                        60/41

 

Brody, część 6, (Podkamień)                                                                                                   61/38

 

Brzeżany, część 1, (Baranówka, Brzeżany, Budyłów,  Buszcze, Byszki, Dryszczów, Dubszcze, Gaik, 16/9

Glinna, Helenków, Hinowce, Hucisko, Huta Szklana, Jakubowce, Kotów, Kozowa, Kozówka, Kuropatniki,

Lesniki, Liliatyn, Łapszyn, Mieczyszczów, Narajów Miasto i Wieś, Olchowiec, Plichów,

Płaucza Mała i Wielka, Podwysokie, Poruczyn, Posuchów, Rohaczyn Miasto i Wieś, Rybniki,

Stanisławczyk, Szumlany, Szybalin, Taurów, Teofilówka, Trościaniec, Uwsie, Wierzbów, Wiktorówka,

Wolica, Wulka, Zapust Lwowski, Rekszyn)

Brzeżany, część 2, (Taurów, Wolica, Zapust Lwowski, Baranówka, Budyłów, Buszcze, Kalinówka)   44/25

Brzeżany, część 3, (Brzeżany, Dryszczów, Hinowice, Kuropatniki, Łapszyn, Mieczyszczów)    45/44

Brzeżany, część 4, (Brzeżany, Budyłów, Buszcze, Kalinówka, Byszki, Dryszczów, Gaik, Hinowce,     53/33

Huta Szklana, Kozowa, Kuropatniki, Mieczyszczów, Płaucza Mała, Poruczyn, Rekszyn, Rybniki,

Szumlany Małe, Szybalin, Wierzbów, Wolica, Augustówka, Ceniów, Chorobrów, Chorościec, Demnia,

Dmuchawiec, Dworce, Horodyszcze, Hrycajka, Kalne, Kaplińce, Komarówka, Koniuchy, Krasnopuszcza,

Krzywe, Kurzany, Magdalówka, Medowa, Nadorożniów, Olesin, Płotycza, Podwysokie, Potoczany, Potok,

Potutory, Raj, Sarańczuki, Słoboda Złota, Słobódka, Strychańce, Urmań, Wybudów, Wymysłówka,

Złoczówka, Żołnówka, Żuków)

Buczacz, część 1, (Barysz, Bielawińce, Bobulińce, Buczacz, Czechów, Dubienko, Nowa Huta,           14/4

Stara Huta, Jazłowiec, Jezierzany, Korościatyn, Kośmierzyn, Kowalówka, Kujdanów, Kurdwanówka,

Leszczańce, Monasterzyska, Nowosiółka Koropiecka, Osowce, Petlikowce Stare, Podzameczek,

Pomorce, Puźniki, Rublin, Rzepińce, Słobódka Dolna, Trościańce, Uście Zielone, Werbka, Zalesie,

Zaleszczyki Małe, Zrębówka, uzup: Hubin, Potok Złoty, Skoromochy)

Buczacz, część 2, (Puźniki)                                                                                                                                          21/17

Buczacz, część 3, (uzup.: Zalesie)                                                                                                                             22/12

Buczacz, część 4, (Beremiany, Browary, Duliby, Głęboka, Nagórzanka, Nowosiółka Jazłowiecka,      27/4

Nowostawce, Porchowa, Przedmieście, Przewłoka, Sawałuszki, Słobódka Górna, Soroki, Wieleśniów,

Zubrzec,  Żnibrody, uzupełnienia:  Huta Nowa, Jazłowiec, Kowalówka, Monasterzyska, Osowce,

Skoromochy, Zaleszczyki Małe)

Buczacz, część 5, (Barysz, Bobulińce, Jezierzany, Zalesie Kuropieckie, Olesza, Pyszkowce,     59/1

Wierzbiatyn)

Buczacz, część 6 (5), (Soroki)                                                                                                 66/53

 

Buczacz, część 7, (Buczacz, Czechów, Huta Nowa, Huta Stara, Jezierzany, Korościatyn,         77/36

Kowalówka, Monasterzyska, Trościańce, Uście Zielone, Hubin, Potok Złoty, Beremiany, Nowostawce,

Olesza, Komarówka, Koropiec, Niskołyzy, Pilawa, Snowidów, Zadarów)

 

Czortków, część 1, (Bartoszówka, Bazar, Białobożnica, Biały Potok, Byczkowce,                    15/7

Chomiakówka - gmina Kosów,  Chomiakówka - gmina Jagielnica, Czerkawszczyzna, Czortków,

Dżuryn, Jagielnica, Kolędziany, Kosów, Kościuszkówka, Krzywołuka, Muchawka, Pauszówka,

Perechody - Przechody, Połowce, Skorodyńce, Słobódka Dżuryńska, Szmańkowce, Szwajkowce,

Świdowa, Uhryń, Wawrynów, Wygnanka, Zalesie)

Czortków, część 2, (Skorodyńce)                                                                                             45/23

Czortków, część 3, (Biała, Biały Potok, Białobożnica, Byczkowce, Chomiakówka - gmina Jagielnica,              62/26

Czerkawszczyzna, Dolina – gmina Jagielnica, Dżuryn, Jagielnica, Kolędziany, Muchawka, Milowce,

Nagórzanka, Pauszówka, Połowce, Romaszówka, Salówka, Skorodyńce, Słobódka Dżuryńska,

Sosolówka, Szulhanówka, Świdowa, Zwiniacz)

 

Czortków, część 4, (Zabłotówka)                                                                                             68/56

Kamionka Strumiłowa, część 1, (Adamy,  Batiatycze, Berbeki, Budki Nieznanowskie, Busk, Czanyż,    13/17

Dobrotwór, Dziedziłów, Horpin, Humniska, Grabowa, Jabłonówka Polska i Ruska,

Jazienica Polska i Ruska, Konstantynówka, Kupcze, Lisko, Lanerówka, Łany Polskie, Łapajówka,

Maziarnia Wawrzkowa, Milatyn Nowy, Obydów, Podbużany, Ruda Sielecka, Różanka, Sielec Bieńków,

Sokole, Strychanka, Tadanie, Turki, Ubinie, Warchoły, Wierzblany, Wolica Derewlańska, Żelechów Wielki)

Kamionka Strumiłowa, część 2, (Busk, Adamy,  Batiatycze, Horpin, Grabowa, Jabłonówka Polska,      58/16

Jazienica Ruska, Lisko, Maziarnia Wawrzkowa, Ubinie, Warchoły, Gawliki, Łodyna Nowa,

Zubowmosty, Żuratyn)

Kopyczyńce, część 1, (Bosyry, Celejów, Chłopówka, Chorostków, Czabarówka,                     20/12

Czarnokońce Wielkie i Małe, Czarnokoniecka Wola, Hadyńkowce, Horodnica, Howiłów Mały i Wielki,

Jabłonów, Jurkowce, Karaszyńce, Kluwińce)

Kopyczyńce, część 2, (Kociubińce, Kociubińczyki, Kopyczyńce, Kotówka, Krzyweńkie,          21/27

Liczkowce, Majdan)

Kopyczyńce, część 3, (Emilówka, Niżbórg Nowy, Niżbórg Szlachecki, Olchowczyk, Oryszkowce,      23/23

Postołówka, Probużna, Samołuskowce, Siodorów, Siekierzyńce, Słobódka, Suchostaw, Tłusteńkie,

Wasylkowce, Wasylków, Zielona - gmina Majdan, Zielona - gmina Sidorów, Żabińce,

uzupełn.: Czabarówka)

Kopyczyńce, część 4, (Kociubińce, Czabarówka, Liczkowce, Kluwińce, Olchowczyk,              65/39

Samołuskowce, Sidorów, Słobódka, Suchodół, Jurkowce, Uwisła, Howiłów Mały i Wielki,

Tudorów)

Podhajce, część 1, (Bieniawa, Bohatkowce, Boków, Białokiernica, Burkanów, Dobrowody, Dryszczów,        5/14

Hnilcze, Hołhocze, Horożanka, Gniłowody, Jabłonówka, Korzowa, Małowody,  Markowa, Michałówka,

Nosów, Nowosiółka, Ogińszczyzna, Panowice, Podhajce, Rakowiec, Rosochowaciec, Sokołów,

Sioło Bożykowskie, Sławentyn, Sosnów, Szumlany, Szwajcaria, Szwejków, Telacze, Toustobaby, Wolica,

Zaturzyn, Zawadówka, Zawałów, Złotniki)

Podhajce, część 2, (Byszów, uzupełnienia: Boków, Dryszczów, Hnilcze, Hołhocze, Horożanka,            17/22

Gniłowody, Jabłonówka, Korzowa, Panowice, Sławentyn, Szwejków)

Podhajce, część 3, (Hnilcze, Sławentyn, Szwejków)                                                                                              48/48

Podhajce, część 4, (Dobrowody, Gniłowody, Zawadówka, Litwinów, Telacze)                                                 50/35

Podhajce, część 5, (Zastawce ad Hołhocze)                                                                                                           56/52

Podhajce, część 6, (Bieniawa, Bożyków, Burkanów, Wolica, Złotniki)                                                                63/22

Podhajce, część 7, (Markowa, Zarwanica)                                                                                                               73/41

Przemyślany, część 1, (Białe, Ciemierzyńce, Chlebowice Świrskie, Dobrzanica, Gliniany, Hanaczów,   20/18

Hanaczówka, Jaktorów, Kimirz, Kopań, Krosienko, Kurowice, Lipowce, Łahodów, Majdan Lipowiecki,

Niedzieliska, Pletenice, Poluchów Mały i Wielki, Połonice, Połtew, Przemyślany, Siworogi, Sołowa,

Świrz, Tuczna, Uniów, Uszkowice, Wołków, Wyżniany, Zadwórze, Zamoście, Żeniów, Żędowice)

Przemyślany, część 2, (Białe, Ciemierzyńce, Chlebowice Świrskie, Dobrzanica, Gliniany, Hanaczów,   59/14

Zaciemne, Hanaczówka, Jaktorów, Kimirz, Kopań, Krosienko, Lipowce, Łahodów, Niedzieliska,

Poluchów Mały, Połonice, Połtew, Przemyślany, Świrz, Tuczna, Uniów, Wyżniany, Zadwórze, Żeniów,

Błotna, Borszów, Brzuchowice, Czupernosów, Dunajów, Dusanów, Janczyn, Ładańce, Łonie, Meryszów,         Ostałowice, Pleników, Pniatyń, Pohorylce, Przegnojów, Rozworzany, Stanimirz, Turkocin, Wiśniowczyk)

Przemyślany, część 3, (Chlebowice Świrskie, Krosienko, Uniów, Borszów, Ładańce)              68/35

 

Radziechów, część 1, (Brandasówka, Dębowica, Potok, Łopatyn, Podbatyjów,  Pawłów, Stojanów,   10/4

Smarzów, Szczurowice, Toporów, Witków Nowy)

Radziechów, część 2, (Baryłów, Ordów, Niemiłów, Peratyn, Sieńków, Śródpolce)                    48/54

Radziechów, część 3, (Pawłów, Łopatyn,  Toporów, Witków Nowy, Ordów, Hucisko Turzańskie,      52/43

Kulików, Julianka, Majdan Stary, Niestanice, Nowa Wieś, Ohladów, Opłucko, Płowe, Radziechów,

Stołpin, Suszno, Terezja, Witków Stary) Wykaz wsi - poszukiwanych świadków.

Radziechów, część 4, (Łopatyn,  Pawłów, Toporów, Majdan Stary, Radziechów,  Terezja,       58/34

Dmytrów, Mierów, Mukanie)

Radziechów, część 5, (Batyjów, Brandasówka, Dębowica, Podbatyjów,  Potok, Kustyń,  Łopatyn,      63/26

Stołpin, Śródopolce, Toporów, Witków Nowy, Witków Stary)

Skałat, część 1, (Bucyki, Chmieliska, Czerniszówka, Dorofijówka, Eleonorówka, Faszczówka,          22/21

Grzymałów, Hałuszczyńce, Horodnica, Hlibów, Iwanówka, Kaczanówka, Kamionki, Krasne, Krzywe,

Leżanówka, Łuka Mała, Magdalówka)

Skałat, część 2, (Mazurówka, Mysłowa, Nowosiółka Skałacka, Okno, Orzechowiec, Ostapie,          26/8

Ostra Mogiła, Podwołoczyska, Pajówka, Połupanówka, Poznanka Gniła, Poznanka Hetmańska,

Rasztowce, Rosochowaciec, Rożyska, Sadzawki, Skałat, Skałat Stary, Stawki Kraśnieńskie,

Touste, Turówka, Zadniszówka, uzupełnienia: Grzymałów, Hlibów, Kaczanówka, Krasne)

Skałat, część 3, (Bucyki, Leżanówka, Skałat, Turówka, Kokoszyńce, Malinówka, Przekalec) 48/44

Skałat, część 4, (Kąt, Nowosiółka Skałacka, Skałat)                                                               68/52

Skałat, część 5, (Krzywe, Leżanówka, Wawelówka)                                                               73/25

Tarnopol, część 1, (Baworów, Bucniów, Chodaczków Wielki, Czernielów Mazowiecki, Dołżanka,     4/12

Draganówka, Domamorycz, Ihrowica, Kokutkowce, Łozowa, Płotysz, Poczapińce, Zabojki)

Tarnopol, część 2, (Łozowa)                                                                                                    12/33

Tarnopol, część 3, (Baworów - uzup.,  Bucniów, Chodaczków Wielki, Czernielów Mazowiecki,         26/17

Dołżanka, Draganówka, Domamorycz, Ihrowica - uzup., Kokutkowce,  Łozowa, Płotycz, Poczapińce,

Zabojki, Bajkowce, Biała, Borki Wielkie, Chodaczków Mały, Cebrów, Czernichów, Dubowce,

Gaje Wielkie, Horodyszcze - gmina Kozłów, Horodyszcze - gmina Jankowice, Isypowce, Janówka,

Kozłów, Kozówka, Krasówka, Kurniki Szlachcinieckie, Kutkowce, Ładyczyn, Nastasów, Nosowce,

Obarzańce, Petryków, Romanówka, Rusinówka, Seredyńce, Skoromochy, Smolanka, Smykowce)

Tarnopol, część 4, (Stechnikowce, Szlachcińce, Tarnopol, Worobijówka, Zarudzie, Zasławie, Zaścianka)        29/37

Tarnopol, część 5, (Borki Wielkie, Chodaczków Wielki, Płotycz, Gaje Wielkie, Janówka, Krasówka, 58/42

Kurniki Szlachcinieckie, Stechnikowce, Berezowica Wielka, Denysów, Hładki, Hłuboczek Wielki,                          Mikulińce, Ostrów)

Tarnopol, część 6, (Baworów, Białoskórka, Grabowiec, Marianka - Marianówka, Mikulińce, 63/34

Proszowa, Skomorochy, Smolanka, Zastawie, Zaścianka, Łozowa)

Trembowla, część 1, (Budzanów, Brykula Nowa, Dębina, Hleszczawa, Iwanówka, Iławcze, Janów,     9/13

Kobyłowłoki, Kulczyce, Łaskowce, Łoszniów, Małów, Młyniska, Mogielnica, Mytnica,

Plebanówka i przysiółek Chatki, Romanówka, Ruzdwiany, Sadyki, Semenów, Sorocko, Stadnica,

Strusów, Tłuków, Trembowla, Wierzbowiec, Załawie, Zieleńcze, Zazdrość)

Trembowla, część 2, (Boryczówka, Darachów, Humniska, Łozówka, Nałuże, Ostrowczyk,      25/28

Słobódka Janowska, Słobódka Strusowska, Warwaryńce, Zaścinocze, Zniesienie, Zubów,

uzup.: Hleszczawa, Iwanówka, Kobyłowłoki, Młyniska, Plebanówka, Ruzdwiany, Sorocka,Tiutków,

Wierzchowiec, Zazdrość)

Trembowla, część 3, (Budzanów Plebanówka, Suszczyn, Zniesienie)                                         35/46

Trembowla, część 4, (Laskowce, Józefówka, Mytnica, Ruzdwiany, Słobódka Janowska, Wierzbowiec,           37/25

Hleszczawa, Iwanówka, Kobyłowłoki, Młyniska, Mogielnica, Sorocko, Howiłów Mały i Wielki)

Trembowla, część 5, (sprostowania do monografii Budzanów, Wierzbowiec, Dołhe)                  39/43

Trembowla, część 6, (Brykula Nowa, Brykuła Stara)                                                                48/54

Trembowla, część 7, (Iławcze, Janów, Kobyłowłoki, Trembowla, Wierzbowiec, Załawie, Zazdrość,     53/19

Zniesienie, Bernadówka, Dereniówka, Krowinka, Mszaniec, Nowy Tyczyn, Pantalicha, Podgórzany,

Skomorocze, Wieniawka, Wolica Trembowelska, Zofiówka)

Trembowla, część 8, (Hleszczawa, Boryszówka)                                                                                  59/36

Trembowla, część 9, (Hleszczawa, Boryszówka, Budzanów)                                                     62/53

Trembowla, część 10, (Budzanów)                                                                                           62/53

Trembowla, część 11, (Stadnica)                                                                                              65/44

Zaleszczyki, część 1, (Anielówka, Berestek, Błyszczanka, Burakówka, Capowce, Czerwonogród,      18/12

Dźwiniacz, Gródek, Kasperowce, Kułakowce, Latacz, Lesieczniki, Lisowce, Nowosiółka Kościukowa,

Nyrków, Kolonia Podczahryk, Słobódka Koszyłowiecka, Szczytowce, Szutromińce, Tłuste Miasto,

Torskie, Uhryńkowce, Uścieczko, Winiatyńce, Zaleszczyki Stare, Zaleszczyki)

Zaleszczyki, część 2, (Dupliska, Iwanie, Myszków, Nagórzany, Różanówka, Sińków, Słone,   57/38

Stawki, Teklówka, Worwolińce, Żeżawa, Burakówka, Czerwonogród, Latacz, Lisowce, Nyrków,

Tłuste Miasto, Torskie, Uhryńkowce)

 

Zaleszczyki, część 3, (Torskie, Capowce, Hińkowce)                                                              57/38

 

Zaleszczyki, część 4, (Anielówka, Burakówka, Capowce, Czerwonogród, Dźwiniacz, Gródek,           74/39

Kasperowce, Kułakowce, Latacz, Lisowce, Nowosiółka Kośtiukowa, Nyrków, Słobódka Koszyłowiecka,

Szczytowce, Szutromińce, Tłuste Miasto, Torskie, Uhryńkowce, Uścieczko, Winiatyńce, Dupliska, Iwanie,

Myszków, Nagórzany, Rożanówka, Sinków, Słone, Worwolińce, Żeżawa, Hińkowce, Chartanowce,

Holihrady, Kołodróbka, Karolówka, Koszyłowce, Popowce, Szypowce, Zazulińce, Wygoda)

Zbaraż, część 1, (Bazarzyńce, Berezowica Mała)                                                                     18/33

Zbaraż, część 2, (Czahary Kretowieckie, Załuskie i Zbaraskie, Dobromirka, Dobrowody, Hnilice Wielkie,      19/13

Hrycowce, Jacowce, Kapuścińce, Klebanówka, Klimkowce, Kobyla, Koszlaki, Kretowce, Krasnosielce,

Kujdance, Kurniki Iwańczańskie, Las Kapuściński, Lisieczyńce, Łozówka, Łubianki Niżne i Wyżne,

Maksymówka, Medyń, Netreba, Nowiki, Nowy Rogowiec, Nowe Sioło, Obodówka, Prosowce,

Roznoszyńce, Sieniachówka, Sieniawa, Skoryki, Stary Zbaraż, Stryjówka, Szyły, Tarasówka,

Terpiłówka, Toki, Zarudeczko, Zarudzie, Zbaraż)

Zbaraż, część 3, (Zbaraż, Czahary Zbaraskie, Hnilice Wielkie, Klimkowce, Netreba, Stryjówka,         56/25

Toki, Hulaj Pole)

Zbaraż, część 4, (Berezowica Mała, Hrycowce, Krytowce, Netreba, Maksymówka,               57/20

Sieniachówka, Tarasówka, Toki, Zarudzie, Romanowe Sioło, Wałachówka, Hulaj Pole)

 

Zborów, część 1, (Białokiernica, Bogdanówka, Gaje Roztockie, Gontowa, Hnidawa, Hukałowce,        19/28

Jarczowce, Jezierna, Milno, Moniłówka, Nesterowce, Neterpińce, Panasówka, Pomorzany, Presowce,

Reniów, Sławna, Trościaniec Wielki, Urlów, Załoźce, Zborów)

Zborów, część 2, (Białokiernica, Gontowa, Hnidawa, Hukałowce, Jezierna, Milno, Reniów,      56/35

Trościaniec Wielki, Białogłowy, Bohutyn, Cecowa, Jarosławice, Kudobińce, Olejów, Wertełka,

Wołczkowce, Żabin, Manajów)

Złoczów, część 1, (Bełżec, Bortków, Czeremosznia, Czyżów, Huta Werchobudzka, Hucisko Oleckie,             10/8    

Kołtów, Kozaki, Krasnosielce, Kruhów, Kutkorz, Łuka, Maruszka, Ożydów, Sasów, Skwarzawa,

Sokołówka Hetmańska, Usznia, Wicyń, Woroniaki, Zazule, Złoczów, Żulice)

Złoczów, część 2, (Czyżów, Kutkorz, Sasów, Skwarzawa, Usznia, Wicyń, Woroniaki, Gołogóry,        49/28

Hucisko Oleskie, Kondratów, Kniaże, Mitulin, Nowosiółki, OleskoTerebieże, Wołujki, Podlesie, Ścianka,

Snowicz, Trędowacz)

Złoczów, część 3, (Czyżów, Kołtów, Krasnosielce, Maruszka, Skwarzawa, Woroniaki, Złoczów)       54/49

Złoczów, część 4, (Snowicz, Bołożynów, Bużek, Opaki, Pobocz, Poczapy, Podhorce, Remizowce,     55/43

Ryków, Sobolówka, Szpikłosy, Zarwanica, Zarzecze, Krasne)

Złoczów, część 5, (Kondratów)                                                                                                63/55

Złoczów, część 6, (Poczapy)                                                                                                    72/50

Złoczów, część 7, (Biały Kamień, Wicyń)                                                                                 73/39

Złoczów,  uzupełnienia do wsi Podhorce                                                                                   77/35

 

Województwo Wołyńskie

 

Eksterminacja polskiej ludności w powiatach:

 

Dubno, część 1, (Borzemiec - Boremiec, Chrobrowicze, Jałowicze, Jarosławicze, Horodnica Mała,     30/25

Ledochówka, Łagodówka, Podhajce, Świrszczów, Targowica - miasto, wieś i kolonia, Wilmazów,

Worsuń, Wygoda, Załawie)

Dubno, część 2, (Bilcze, Boremel, Chryniki, Ferma Tołpyżyńska, Kundziwola, Łysin, Łopawsze,         43/32

Malów - Malewo, Niwy Złoczowieckie, Nowosiółki, Nowy Tok, Paszowa, Rusinowe Beresteczko,

Smyków, Szybenna - Szyben, Tołpyżyn, Werbeń, Złoczówka)

Dubno, część 3, (Stołbiec – Werba)                                                                                         57/11

 

Horochów, część 1, (Zagaje)                                                                                                                                      18/7

Horochów, część 2, (Pustomyty)                                                                                                                                72/47

Kostopol, część 1, (Lipniki)                                                                                                                                          8/20

Kostopol, część 2, (Borek, Butejki, Hipolitówka, Zastawie, Kamionka Stara, Ożgowo)                                   10/14

Kostopol, część 3, (Biczal, Głuboczanka, Kamionka, Medwedówka, Niemilia, Podsielecze)                        11/4

Kostopol, część 4, (Antonówka, Bołdyn, Jezierce - Ozirce, Kudranka, Marcelówka,                                         12/27

Rudnia Pohoryłowska)                                                                                                                                                   

Kostopol, część 5, (Górna Kolonia)                                                                                                                            17/30

Kostopol, część 6, Zniszczone ślady polskości na Wołyniu (Annowola, Berezne, Bystrzyce, Derażne,    19/6

Dermanka, Janowa Dolina, Huta Stepańska, Huta Stara, Kadobyszcze, Kazimierka, Kostopol, Lewacze,

Ludwipol, Myszakówka, Mokwin, Małyńsk, Piłsudczyzna, Podłuże, Reginówka, Rudnia - Potaszna,

Stepań, Wyrka)

Kostopol, część 7, (Mielnica Mała i Wielka, Stepań, Dworzec)                                                                             22/13

Kostopol, część 8, (Wyrka, Perespa, Siedlisko, Omelanka)                                                                                 25/1

Kostopol, część 9, (Niemilia, Jasnobór, Bielczakowska)                                                                                      47/28

Kostopol, część 10, (Małe Siedliszcze, Grudy, Annowola)                                                                                     48/16

Kostopol, część 11, (Kolonia Bielczakowska)                                                                                                          56/54

Kostopol, część 12, (Rudnia Łęczyńska, Kolonia Bielczakowska)                                                                      57/17

Kostopol, część 13, (Kolonia Bielczakowska)                                                                                                          59/39

Kowel, część 1, (Adamówka, Aleksandrówka - Holendry, Antonówka, Gruszówka, Piaseczno)                    51/37

Krzemieniec, część 1, (Belinówka, Białozurka, Kołodno, Kozaczki)                                         38/35

Krzemieniec, część 1 cd. z nru 38, (Łanowce, Mołotków,Mościce, Orle Gniazdo, Wandżułów,           40/26

Weteranówka, Witkowice, Wyszogródek - Wyżgródek)                                                       

Krzemieniec, część 2, (Bereźce, Borsz-czówka, Budki, Bodaki, Butyń, Chotowica, Chotówka,           39/3

Chodkiewicze, Gaje, Katiurzyńce, Kinachowce, Krzywczyki, Kokorów Nowy i Stary, Komarówka,

Krutniów, Korszyłówka, Leduchów, Łosiatyn, Łozy, Maniów, Narutowicze, Orłopol, Poczajów Nowy i Stary,

Popowice,  Rakowiec Czosnowski, Rostoki, Stary i Nowy Oleksiniec, Szpikołosy, Wiśniowiec Stary i Nowy,

Wola Strzelecka, Wola Wilsona, Wolica, Zaleśce, Zołoby)

Krzemieniec, część 4, (Sosnówka, Brzezinka, Bołożówka, Chotówka, Szpikołosy)                  57/16

Luboml, część 1, (Borki, Bereżce, Binduga, Czymkos, Jankowce, Kąty, Ostrówki, Terebejki, 3/4

Wola Ostrowiecka, Zamłynie)

Luboml, część 2, (Ostrówki)                                                                                                                                        44/14

Luboml, część 3, (Wola Ostrowiecka)                                                                                                                       46/30

Luboml, część 4, (Bereżce, Binduga, Borki, Czmykos, Horodno, Jagodzin, Jankowce, Kąty, Kupracze,          49/48

Kuśniszcze I i II,  Leśniaki, Luboml

Łuck, część 1, (Obórki)                                                                                                                                                  24/36

Łuck, część 2, (Aleksandrówka, Adamówka, Anatolia, Andrzejówka, Bakowce, Chrobrów,                            30/17

Dębowa Karczma, Jeziorany Polskie)

Łuck, część 3, (Jeziorany Szlacheckie)                                                                                                                       48/24

Łuck, część 4, (Kołki, Majdan Komorowski, Niesześć, Nieświcz)                                                                         67/15

Łuck, część 5, (Skurcze, kolonia Zagajnik, kolonia Kalinowiec, Koszów, Białystok)                                         72/34

 

Łuck, część 6, (Białystok, Dermanka, Klepaczów, Wólka Kotowska)                                                                   76/32

 

Równe, część 1, (Czerteż - Wodnik, Daniczów, Hołyczówka, Hołownica, Józefówka, Józefin, Kopytów,        46/50

Kobyla - Kobylja, Korzyść, Kozak, Korzec, Mezałowicze, Mikołajówka, Nowy Korzec,

Rzeczeczyna - Rzeczeczyzna, Rzeczka, Zabara, Zawodnia)

Równe, część 2, (Buda Gruszewska, Cecylówka, Leonówka)                                                61/43

 

Sarny, część 1, (Brzezina, Chinocze, Choromce, Dąbrowa, Janówka, Osowik, Ostry Róg,      33 – 34/54

Prurwa - Przerwa, Poroda - Porada, Stachówka, Włodzimierzec)

Sarny, część 2, (Aleksandrówka, Rudnia Lwa, Staryki, Budki Borowskie)                               44/30

Sarny, część 3, (Okopy, Dołhań, Borowina,  Kisorycze, Ostki, Karpiłówka, Wilcza Górka, Netreba) 46/41

Sarny, część 4, (Gmina Antonówka – osada, stacja kolejowa, kolonia, osada wojskowa Piłsudy,      67/39

wieś Czakwa, Cepcewicze Wielkie i Małe, majątek, kolonia Janówka, futor Toptyn, Majątek Zosin,                         kolonie Dołhe i Romanówka, stacja kolejowa Tutowicze, futor Załomy, majątek Horodziec, wsie Horodziec                          Podłuże i Horodziec Zarzecze, kolonie: Hały, Kopaczówka, Dębowa Góra, Kołbanie, Krasna Górka,                                   Kruszewo, Majdan)

Sarny, część 5 (4), (Gmina Bielska Wola – Bielska Wola , Jezierce, Konińsk, Optowa, Serchów,      71/34

Trauguttówka, Gmina Dąbrowica, Adolfów, Antonin, Bielasze, Miasteczko Bereźnica, Dąbrowica                        Hranie, Kurasz, Litwisk, Moczuliszcze, Niweck osada wojskowa i wieś, Ostrów, Pracuki, Rudnia, Sochy, Tryputnie, Worobin, Zaleszany, Zarzeczyca)

Sarny, część 6, (Gmina Rafałówka – Czudla, kolonia Józefówka, Police, futor Długie Pole,     72/17

kolonia i stacja kolejowa Rafałówka, Rafałówka Stara, kolonia Soszniki, kolonia Tur, Weretenicze, kolonia Wyrobki, futor Osy Bród, futor Brzezina, kolonia Szymonisko, kolonia Zadąbrowie, Załuck Duży i Mały  Gmina Antonówka – kolonia Parośle I, dwie wersje zagłady)

Sarny, część 7(6), (kolonia Sernikowa, Kidry, kolonia Perespa, majątek Dąbrowa, Parośla II,            72/17

futor Struga, kolonia Sunia, kolonia Terebunia, wieś i majątek Romejki, Tutowicze, wieś i majątek Netreba, kolonia Użanie, futor Berezówka, kolonia Wydymer, kolonia Załawiszcze, kolonia Giedrojciówka, kolonia i przystanek kolejowy Grabina, kolonia Purbejówka, kolonia Setkówka)

Sarny, część 8, (Brzezina, Czajków, Stachówka)                                                                     78/48

Włodzimierz Wołyński, część 1, (Gurów, Grabina, Marii Wola, Milatyn, Wielkie, Wygranka, Ziemlica) 50/41

Włodzimierz Wołyński, część 2, (Podrudzie, Barbarówka, Fiodorpol, Ludmilpol, Marcelówka, Mogilno,         52/14

Olesk, Sielec, Stanisławów, Władynopol)

Włodzimierz Wołyński, część 3, (Owadno)                                                                               56/50

 

Zdołbunów, część 1,  (Balarnia, Bór, Eliaszówka, Hurby,  Kamienna Góra, Lachów, Majdańska Huta,             36/9

Stójło, Tajkury, Zielony Dąb)

 

Województwo Lubelskie

 

Eksterminacja polskiej ludności w powiatach:

Hrubieszów, część 1, (Gozdów, Oszczów, Tudorkowice)                                                                 16/32

 

Hrubieszów, część 2, (Ameryka, Andrzejówka, Frankamionka, Malice, Miętkie, Modryń, Modryniec,                     56/11

Moniatycze, Nieledew, Obrowiec, Peresołowice, Sahryń, Smoligów, Staszic, Turkowice, Wronowice,

Zawałów)                                                                                                                              

 

Biłgoraj, część 1, (Borowiec, Dąbrówka, Lipiny Dolne, Łukowa, Majdan Nowy, Majdan Sopocki,  78/43

Majdan Stary, Wola Obszańska, Osuchy, Potok Górny, Szarajówka, Tarnogród, Zagródki,

Zamch)                                                                                                                                  16/32

 

Województwo Poleskie

 

Eksterminacja polskiej ludności w powiatach:

Kamień Koszyrski, część 1, (Berezicze, Kamień Koszyrski, Lubieszów, Hołoby Małe, Rejmontówka)        30/30

Kamień Koszyrski, część 2, (Berezicze, Lubieszów, Rejmontówka, Chocieszów, Derewek, Krymno,         67/23  Majdan, Pniewno) Odradzające się parafie                                                                             67/28

 

Księża, zakonnicy i zakonnice - zamordowani przez OUN - UPA

Czy będą zapomniani?

Kronika, część I                                                                                                                     2/10

Kronika, część II                                                                                                                    4/11

Kronika, część III                                                                                                                  5/13

Kronika, część IV                                                                                                                  6/14

Kronika, część V                                                                                                                   7/13

Kronika, część VI                                                                                                                  8/10

Kronika, część VII                                                                                                                 9/12

Kronika, część VIII                                                                                                                                                            10/3

Kronika, część IX                                                                                                                                                              11/3

Kronika, część X                                                                                                                   13/16

Kronika, część XI                                                                                                                  18/5

Kronika, część XII                                                                                                                 30/37

Kronika, część XIII                                                                                                                52/13

Kronika, część XIV                                                                                                               65/35

Kronika, część XV                                                                                                                 66/29

Kronika, część XVI                                                                                                               67/13

Modlitwa                                                                                                                               38/1

Uzupełnienie do modlitwy                                                                                                       40/25

Listy, Komunikaty i Apele

 

List do Marszałka Sejmu                                                                                                                                                1/24

List do Komisji Kultury Sejmu                                                                                                                                       1/25

List do Prezydenta RP                                                                                                                                                     1/26

Komunikat o rejestracji naszego Stowarzyszenia                                                                                                     1/27

Apel Fundacji Św. Andrzeja Boboli                                                                                                                               1/28

Apel naszego Stowarzyszenia                                                                                                                                       2/19

Kościoły i wierni na Wołyniu proszą o pomoc                                                                                                            2/28

Apel Towarzystwa Przyjaciół Krzemieńca i Ziemi Wołyńsko Podolskiej                                                                6/26

W odpowiedzi na apel RWE- Wład.Dymitrowski                                                                                                        6/28

List otwarty do prof. Tadeusza Jasudowicza                                                                                                              7/10

Sejmik polskich kombatantów i ofiar wojny                                                                                                                8/27

List do Wojewody Przemyskiego                                                                                                                                  8/28

Polskie Stronnictwo Kresowe                                                                                                                                        9/27

Zadeptać te groby - Red. NR                                                                                                                                          9/25

Sprzymierzeńcy hitlerowskich faszystów - Red. NR                                                                                                  10/24

Odrodzenie ukraińskiego ekstemizmu - Red. NR                                                                                                     11/26

Oświadczenie Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich                                        13/35

Apel Klubu Złoczów                                                                                                                                                          13/36

                                                                                                                                              14/33

Apel do mieszkańców z powiatu Brzeżany                                                                                                                  14/34

Groźba nacjonal - faszyzmu na Ukrainie - Deputowani do Parlamentu Ukrainy                                                 20/38

Stanowisko Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych                                                                23/6

w sprawie polsko - ukraińskiego pojednania

List do Prezydenta RP                                                                                                                                                     22/7

List do Prezydenta RP                                                                                                                                                     26/1

Oświadczenie Marii Berny w Senacie                                                                                                                          26/2

Wystąpienie Stanisława Kaniewskiego na Zjeździe Okręgu Wołyń ŚZŻAK                                                         26/3

Protokół uzgodnień Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz ZG Związku Ukraińców w Polsce        26/6

Oświadczenie Organizacji Kresowych i Kombatanckich                                                                                          27/1

Wołyń woła                                                                                                                                                                        28/49

List do Marszałka Senatu                                                                                                                                               30/1

List do Premiera Rządu RP                                                                                                                                           30/2

List do Ministra Spraw Zagranicznych RP                                                                                                                   30/3

List do Prezydenta RP                                                                                                                                                     30/5

Odpowiedź Prezydenta RP                                                                                                                                             30/6

List do Sejmu                                                                                                                                                                    30/8

Komunikaty Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu:       1/27, 7/33, 8/26, 10/0, 10/28, 11/29, 12/37,  13/37,  14/37,  15/37,  16/37, 17/37,  18/41,  19/41,  20/41,  21/41, 22/41,  23/41,  24/41,  26/41,  28/49, 29/49,  30/40

Apel żołnierzy „Istriebitielnych Batalionów”                                           3/26, 5/27, 9/28, 14/30, 17/2, 22/8, 25/41, 29/48

Apel Deputowanych do Parlamentu Ukrainy                                                                                                              33 – 34/6

Forum Kresowe do Parlamentarzystów                                                                                                                      36/41

Zaproszenie Komitetu Budowy Pomnika we Wrocławiu                                                                                          39/56

Do Stowarzyszeń Kresowych                                                                                                           31/40, 36/45, 39/57

Komunikat Komitetu Budowy Pomnika we Wrocławiu                                                                                             40/1

Komunikat Przymierza Narodowego                                                                                                                            40/47

List do Ambasadora Ukrainy                                                                                                                                         41/44

Protest Organizacji Kresowych i Kombatanckich                                                                                                      41/45

List do Marszałka Sejmu                                                                                                                                                43/53

List Ks. Tadeusza Patera                                                                                                                                               43/55

List do Prymasa Polski                                                                                                                                                   43/55

List do Parlamentu                                                                                                                                                          44/1

Protesty Organizacji Kresowych                                                                                                                                    44/2

List do Marszałka Senatu - Zb. Małyszczycki                                                                                                               44/9

List do kandydata na Prezydenta Polski                                                                                                                      46/1

List Ministerstwa Kultury                                                                                                                                                 47/13

Protesty Organizacji Kresowych                                                                                                                                    47/14

List do Prezesa TVN                                                                                                                                                        51/22

List do Redakcji Zbigniewa Jaszka                                                                                                                              52/7

List do Marszałka Senatu                                                                                                                                               53/13

Do Prokuratury w Przemyślu                                                                                                                                          53/16

List do Prezydenta Polski                                                                                                                                               54/12

List do prof. J.K. Ostrowskiego                                                                                                                                      54/12

List W. Poliszczuka do Ryszarda Torzeckiego                                                                        55/4

List W. Poliszczuka do Pawła Smoleńskiego                                                                           55/9

Zbigniew Małyszczycki do IPN – zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa                           55/11

Apel do żołnierzy I Brygady Zmotoryzowanej                                                                         55/54

Edward Paliniewicz  do Prezesa Telewizji Polskiej                                                                  57/10

Stanisław Czopor do dra Krzysztofa Fedorowicza                                                                  59/46

Mieczysław Ortyński do ks. K. Sowy                                                                                     59/48

Mieczysław Seredyński do Ewhena Misyły                                                                             60/14

Barbara Kuchta doTelewizji Polskiej                                                                                      60/15

Ambroży Wereszczyński do Prezydenta RP                                                                            61/6

Z SUOZUN do Marszałka Sejmu                                                                                          61/8

Poseł Janusz Dobrosz do Marszałka Sejmu                                                                             62/57

O uprawnieniach kombatanckich dla OUN – UPA                                                                            63/4

Kresowiacy do Ministra Spraw Zagranicznych Włodzimierza Cimoszewicza                                       63/4

Stanisław Czopor do prof. Kazimierza Robakowskiego                                                                     63/8

Stanisław Rudnicki do prof. Leona Kieresa                                                                             63/11

Prof. Wojciech Wrzesiński do Prezydenta RP                                                                         66/1

List prof. Mieczysława Zdanowicza                                                                                        66/2

List IPN w sprawie ludobójstwa, prok.Piotr Zając                                                                  66/15

List otwarty w sprawie nauczania historii w szkołach, TML i KPW Tychy                               71/33

Mgr Henryk Świątek do Prezydenta Przemyśla                                                                       71/47

ŚZŻ AK do Prezydenta Przemyśla                                                                                         71/47

Kpt. Jan Sura do ZG ŚZŻ AK  w Warszawie                                                                         71/47

Szczepan Siekierka do Prezydenta Przemyśla                                                                         71/48

Opinia Władysława Siemaszko i Ewy Siemaszko w sprawie kopca w Przemyślu                     71/48

List Henryka Kitaszewskiego z Australii o wywiadzie O. Krąpca                                             71/50

Apel księdza Tadeusza Patera z Przemyśla                                                                              71/52

Protest ŚZŻ AK Warszawa przeciwko Fundacji im. T. Kościuszki w sprawie kopca w Przemyślu      72/1

Protest mgra inż. Ryszrda Bitka                                                                                                         72/1

Apel ks. Zbigniewa Staszkiewicza, 27 WDP AK                                                                    72/16

Feliks Budzisz do Prezydenta RP                                                                                            73/44

Protest w sprawie kombatanctwa dla UPA                                                                             74/1

Ks. Isakowicz do Rady Miasta Krakowa                                                                               74/3

Echa protestu nr 74/2004                                                                                                       75/45

Odpowiedź Jerzemu Kozłowskiemu – miara cywilizowanego państwa – Krzysztof Bulzacki     75/46

List Prezydenta RP do Szczepana Siekierki                                                                             76/1

List otwarty Juliana Kristmana                                                                                                76/30

List SUOZUN do Prezydentów miast  Warszawy i Krakowa                                                  76/31

Mieczysław Seredyński do Jana Turskiego                                                                              77/29

Janina Bartnik do Jarosława Kaczyńskiego                                                                             77/30

List do Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie Akademii Wschodnioeuropejskiej          79/13

List Urzędu ds. Kombatantów do mieczysława Seredyńskiego                                                79/30

Odpowiedź M. Seredyńskiego do w/w Urzędu oraz komentarz Krzysztofa Bulzackiego          79/30

Antoni Stryjewski, interpelacja poselska                                                                                 79/34

Tadeusz Matusiak do Marszałka Sejmu                                                                                  79/35

Pismo Ambasadora Ukrainy do Ministra Kultury w sprawie sesji w Przemyślu                         81/1

Pismo SUOZYN do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie mieszania się Ambasadora Ukrainy     81/2

Odpowiedź Prezydenta Przemyśla na pismo wojewody Podkarpackiego w sprawie sesji w Przemyślu           81/2

Ambroży Wereszczyński - List byłego mieszkańca parafii Kąty do Rodaków                          81/29

Federacja Organizacji Kresowych do prof. Leona Kieresa                                                                 80/23

Światowy Związek Żołnierzy AK do Prymasa Polski                                                                         80/24

Minister Edukacji Narodowej i Sportu do Szczepana Siekierki                                                80/25

Stefan Migus do Jana Rutkowskiego                                                                                       80/26

Jan Rutkowski do Stefana Migusa                                                                                          80/27

FOK Olsztyn do Prokuratury Rejonowej                                                                                80/28

Rodziny Pomordowanych – List do Światowego Związku Żołnierzy AK                                 81/35

Protest wobec kombatanctwa UPA                                                                                        82/22

List SUOZUN do Ministra Spraw Zagranicznych                                                                    82/25

Odpowiedź na w/w listopad                                                                                                   82/25

Odpowiedź Ministra Edukacji Narodowej i Sportu na pismo w sprawie Szkoły Wschodnioeuropejskiej         82/26

Odpowiedź Komisji Ścigania Zbrodni na pismo z n-ru 80/23                                                   82/27

List do Sejmu, Prezydenta i Rządu                                                                                          82/55

 

 

Kronika Wydarzeń

Od  Redakcji                                                                                                                         1/1     

Wołyńska Krypta w Zamościu - Teresa Radziszewska                                                                                            2/28

Koło naszego Stowarzyszenia w Brzegu                                                                                                                     2/29

50 rocznica masowych mordów – Środowisko Żołnierzy 27 WDP AK w Gdańsku                                             4/8

Rocznica mordu profesorów we Lwowie pod pomnikiem we Wrocławiu                                                            4/28

Z działalności Stowarzyszenia w Zamościu                                                                                                                5/10

Rocznica śmierci prof. Bolesława Jałowego, Wrocław Akademia Medyczna                                                      5/27

Poświęcenie tablicy w Nadolicach Wielkich                                                                                                               5/27

Obchody w Anglii 50 rocznicy rozpoczęcia masowych mordów, Ludobójstwa na Kresach                              5/28

50 rocznica zagłady Berezowicy Małej                                                                                                                          8/21

50 rocznica zbrodni ludobójstwa w Smardach k/Kluczborka - Bronisław Kaliczak                                             9/24

Odsłonięcie tablicy żołnierzy NOW - AK w Krakowie                                                                                                 12/36

Jesteśmy cząstką wydarzeń - wieś Kłodobok na Opolszczyźnie - Bernard Juzwenko                                       13/29

Symboliczny grób w Korfantowie na Opolszczyźnie                                                                                                   15/31

Decyzja władz Diecezji Przemyskiej                                                                                                                             19/27

Uroczystość w Namysłowie - Marian Nehrebecki                                                                                                      29/47

Reportaż z przebiegu uroczystości lipcowych we Wrocławiu                                                                                   31/1

Akt Erekcyjny                                                                                                                                                                      31/9

·          Apel Zamordowanych                                                                                                                                              31/10

Uroczystość w Sulikowie - Teofila Solecka                                                                                                                 32/39

Uroczystości 6 grudnia 1998 we Wrocławiu                                                                                                               33-4/69

Uroczystości w Archikatedrze w Warszawie                                                                                                                40/2

Uroczystości odsłonięcia i poświęcenia Pomnika Ofiar Zbrodni Ludobójstwa Ludności Polskiej                 41/1

Zlot tych co przeżyli - doc. dr inż. Adam Peretiatkowicz                                                                                              41/43

Uroczystości w Goszczy (Rumno)                                                                                                                                

Uroczystości w Brzegu - Adam Kownacki                                                                                                                    42/47

Uroczystości rocznicowe 9 lipca 2000                                                                                                                         47/7

Zjazd Kresowian w Przemyślu 14 -16 lipca 2000                                                                                                      49/1

Przemówienie Stepana Dziubyny                                                                                                                                  49/8

50 numerów Na Rubieży                                                                                                        50/1   

Uroczystości w Krakowie                                                                                                                                                50/1

Odsłonięcie tablicy we Wrocławiu                                                                                                                                51/1

Odsłonięcie tablicy Weroniki Wąsik                                                                                                                             51/4

57 rocznica zagłady Huty Pieniackiej                                                                                                                            53/18

Ku pojednaniu, ale z pamięcią - Stanisław Czopor                                                                                                   54/15

Pamiętajcie - Romuald Wernik                                                                                                                                     54/17

Wieś Werba na Wołyniu                                                                                                         56/10

Wrocław 31 października 2001                                                                                              56/10

Wrocław 13 stycznia 2002 roku – tablica pamiątkowa                                                                       59/49

Kraków 24 listopada 2001                                                                                                     60/17

Uroczystości w Babicach, powiat Głubczyce                                                                                      63/1

Uroczystości w Siedlisku, powiat Łobez                                                                                 63/3

Laureaci nagrody literackiej im. Józefa Mackiewicza                                                                          65/25

84 rocznica Obrony Lwowa                                                                                                   65/29

Odsłonięcie tablicy pamięci ofiar UPA w Gorzowie Wielkopolskim                                         65/30

Tablica w Marwicach                                                                                                             66/54

Uroczystość w Radzimowie                                                                                                    67/56

Uroczystość w Marwicach                                                                                                     68/1

Przemówienie Szczepana Siekierki na uroczystości w Brzegu                                                  68/2

Przygotowania do uroczystości 60. rocznicy ludobójstwa                                                                   69/1

Uroczystość we Wrocławiu 28 czerwca 2003 roku                                                                            69/4

Centralne uroczystości w Porycku 11 lipca 2003 roku                                                                       69/17

Serwis fotograficzny 60 rocznicy we Wrocławiu                                                                      69/28-29

Uroczystości w Warszawie                                                                                                     69/30

Uroczystości w kwidzynie – 28/29 VI 2003 – Lipniki                                                                        69/38

Refleksje po uroczystościach                                                                                                  69/45

Uroczystości  w Książu                                                                                                          70/1

Uroczystości  w Częstochowie                                                                                               70/2

Uroczystości  w Inowrocławiu                                                                                                70/3

Uroczystości  w Nysie                                                                                                            70/6

Uroczystości  w Zagajniku k. Węglińca                                                                                   70/7

Uroczystości  w Węglińcu                                                                                                       70/8

Uroczystości  w Szubinie                                                                                                        70/9

Uroczystości  w Warszawie 27 WDP AK                                                                              70/10

Uroczystości  w Przemyślu                                                                                                     70/12

Uroczystości  w Gdańsku                                                                                                       70/16

Uroczystości  w Głogowie                                                                                                      70/21

Uroczystości  w Słupsku                                                                                                         70/25

Uroczystości  w Niemodlinie                                                                                                   70/29

Uroczystości  na Politechnice Gdańskiej                                                                                  70/30

Uroczystości  w Krakowie                                                                                                     70/31

Uroczystości  w Warszawie 10-11/07/2003                                                                           70/32

Uroczystości  w Kędzierzynie Koźlu                                                                                       71/7               

Uroczystości  w Brzegu                                                                                                          71/13

Uroczystości  w Olsztynie                                                                                                       71/                  15

Uroczystości  w Żarach                                                                                                          70/18

Uroczystości  w Rzeszowie                                                                                                     71/22             

Uroczystości  w Nysie                                                                                                            71/28

Uroczystości  w Krakowie, 27 WDP AK                                                                               71/33             

Ukraińska straż graniczna nie wpuściła kombatantów                                                                         72/2

Uroczystości  we Wrocławiu 75 lecia Związku Sybiraków                                                                 72/3

Marian Jonkajtys, Pamięci Matki Sybiraczki                                                                           72/7

Opłatek SUOZUN 2003                                                                                                        72/56

Uroczystości  we Wrocławiu u OO. Dominikanów 14 marca 2004 roku                                 73/1               

Uroczystości  w Lwówku Śląskim                                                                                                                 74/3

Uroczystości  w Wierzchowicach                                                                                            74/5               

Uroczystości  Ogólnopolskiego Oddziału Tłumaczan                                                                          74/13

Uroczystości  w Łochowicach                                                                                                                       74/17                                                                               

Zaproszenie do Szymbarka                                                                                                     74/17

Uroczystości w Przemyślu i Rumnie 4 czerwca 2004 roku                                                                  75/14

Uroczystości 60. Rocznicy na Politechnice Gdańskiej 18 maja 2004 roku                                75/19

Uroczystości 4 lipca 2004 roku we Wrocławiu pod pomnikiem Profesorów Lwowskich          75/18

Uroczystości 60 rocznicy - 11 lipca 2004 roku we Wrocławiu                                                75/23

Światowy Zjazd Kresowian Częstochowa 2004                                                                     76/2

W hołdzie poległym i zamordowanym – Zadwórze 1920                                                                    76/2

Uroczystości w Kędzierzynie Koźlu 20 czerwca 2004 roku                                                                76/3

Anna Kotowska - Orlęta z Kędzierzyna Kożla we Lwowie                                                                76/6

Tablica Żołnierzy zamęczonych i pomordowanych na budowie kolei Kotłas – Workuta            76/8

Uroczystość w Lubszy                                                                                                            76/12

Uroczystości na Jasnej Górze 26 września 2004 roku                                                                        76/17

Uroczystości w Lubinie                                                                                                           77/11

Uroczystości w Żarach                                                                                                           77/12

Uroczystości w Toruniu, tablica bpa Piotra Szelążka                                                                          77/13

Kresowy Sejmik Krajoznawczy  „Tylko we Lwowie” w Żarach                                              77/18

Uroczystości 86 rocznicy Obrony Lwowa we Wrocławiu                                                                   77/27

Wystawa w Opolu 9 listopada 2004 roku                                                                               79/1

Wystawa w Kędzierzynie Koźlu                                                                                             79/7

Uroczystości w Czerwonaku                                                                                                  79/15

Wielkie bałakanie w Żarach                                                                                                    79/42

Uroczystości w Żarach                                                                                                           80/4

Podziękowanie dla Ojca Rydzyka za czas antenowy uroczystości w Zarach                             80/3

Uroczystości w Inowrocławiu                                                                                                 80/11

VII Festiwal „Wielkie Bałakanie” Żary 2005                                                                           81/26

Na Cmentarzu Obrońców Lwowa                                                                                          82/3

Uroczystości w Rzeszowie, tablica Profesorów Lwowskich – dr Władysław Łukaszyński        82/9

Uroczystości w Marwicach                                                                                                     82/15

Zlot Środowiska Żołnierzy Polskich Oddziałów Samoobrony w Brzegu                                   82/16

Uroczystości rocznicowe we Wrocławiu 10 lipca 2005 roku                                                              82/22

 

Najnowsze numery:

 

Nr 84/2006

 

-         List SUOZUN do Prezydenta RP

-         List M. Górskiego do Prezydenta RP

-         Pismo SUOZUN do prezesa IPN

-         Protesty w sprawie hasła UPA

-         Pismo Żołnierzy 27 WDP AK dp PWN

-         Prawda i legenda o OUN-UPA – M.Śladewska

-         Uchwała Oddziału Szczecin – TML i KPW

-         Z lektury prasy ukraińskiej z komentarzem – Mieczysław Seredyński

-         Pismo do Prokuratora Generalnego - Zbigniew Małyszczycki

-         Pismo do GW w Łodzi – Anna Góral

-         Pismo SUPP na Wołyniu z Zamościa do MSW

-         Pismo SUPP na Wołyniu z Zamościa do Min. Kultury

-         Upamiętnijmy Ukraińców

-         Pan Profesor zapomniał? – Władysław Hercuń

-         Fałszerstwa na cmentarzu – Czesław Filipowski

-         Napis na pomniku w Pawłokomie, SOUZUN

-         Uroczystości:

o       W Głogowie

o       W Żarach

o       W Siechnicach

o       W Ustrzykach Dolnych

o       Uroczystości Ormian Polskich

o       W Pyskowicach

o       Święta w Przemyślu

o       We Wrocławiu

o       W Trójcy

o       Spotkanie opłatkowe SUOZUN – Wrocław

-         Ludobójstwo-Grabieże-Zniszczenia:

o       Powiat Przemyśl, cz.3

o       Powiat Stryj, cz. 4

o       Powiat Łuck, cz. 6

-         List Federacji Organizacji Kresowych w Olsztynie

-         Książki które warto przeczytać

-         Darczyńcy

 

Nr 85/2006

 

-         Listy do Pana Prezydenta

-         Pawłokoma wielki skandal – Adam Śmiech

-         Banderowski ekspert Gazety Wyborczej

-         Przeprosin nie było – Monika Śladewska

-         Pawłokoma: zniewolona historia – Edward Prus

-         Pawłokoma – dr Lucyna Kulińska

-         Pojednania - Zbigniew Małyszczycki

-         Odpowiedź Janowi Jackowi Bruskiemu - Zbigniew Małyszczycki

-         UPA siała śmierć – dr Danuta Nespiak

-         Chichot historii – Piotr Zaremba

-         Relatywizm moralności Wiktora Juszczenki – dr hab. Wiktor Poliszczuk

-         Wielkie Bałakanie w Żarach – Mirosław Olszański

-         Uroczystości w Kędzierzynie Koźlu – Alicja Nocoń

-         Ludobójstwo-Grabieże-Zniszczenia

o       Powiat Borszczów cz. 12 – Henryk Komański

o       O zagładzie wsi Łozowa – Jan Kanas

-         Książki które waro przeczytać

 

Nr 86/2006

 

Spis treści:

      -     Co na to polskie władze?

-         Treść wysyłanych pism

-         List do Prokuratury – Zbigniew Małyszczycki

-         Prokuratura Koszalin Postanowienie o odmowie

-         Moje doświadczenia z Prokuraturą - Zbigniew Małyszczycki

-         Konferencja – Wrocław, 24-25 VI 2006 roku

o       Przywitanie gości

o       Wystapienie Prezesa SUOZUN

o       Jak powstał ukraiński nacjonalizm – Prof.dr.hab. Czesław Partacz

o       Baśn, T. Boreśkiego

o       Zagłada kultury polskiej na Kresach Wschodnich – dr Zdzisław Konieczny

o       Wystąpienie ks. Tadeusza Patera

o       U Ojców Dominikanów we Wrocławiu

o       Dalsza część konferencji

o       Uroczystości pod Pomnikiem-Mauzoleum

o       Msza Święta

o       Homilia ks. Tadeusza Patera

-         Złoty Jubileusz Kapłaństwa Księdza Edwarda Mazura

-         Spotkanie świąteczne SUOZUN

-         List do Rady Etyki Mediów – Kazimierz Bogucki

-         List do Dyrektora Wydawnictwa PWN  dr Bogdan Jankowski

-         List do Gazety Wyborczej – Władysław Hercuń

-         Kto to ten Motyka – Jan Michalewski

-         Banderomachia – Edward Prus

-         Zbrodnie OUN Bandery w Kulturze Paryskiej – Wiktor Poliszczuk

-         Tygodnik Łobeski – Kazimierz Rynkiewicz

-         Sahryń - Zbigniew Małyszczycki

-         Ludobójstwo-Grabieże-Zniszczenia

o       Powiat Stryj  cz. 5

o       Działalność RGO cz. 2 dr Lucyna Kulińska                                                    

Różne

 

errata do numeru 33/34

errata do numeru 1-41                                                                                                                                                  65/56

Spis treści numerów 42-64                                                                                                                                                                                                                                        65/49

 

Z żałobnej karty:

2/29, 10/0, 14/27, 17/37, 18/41, 19/5, 21/40, 23/41, 29/48, 33-4/7, 40/48, 45/22, 45/53, 46/57, 47/56, 50/57, 52/55, 53/57, 56/57,  57/57, 58/57, 60/57, 61/57, ksiądz Janusz Popławski 63/1, Leon Karłowicz 63/18,  63/57, 64/57, 65/48, ks. Józef Anczarski 66/1, prof. Mieczysław Zdanowicz 66/18, 66/56, 68/57,  ks. bp Jan Olszański 70/47, 70/57,  71/57, 72/57, Aleksander Korman 75/56, 76/56, 81/56, SUOZUN pamięci Czesława Kędzierskiego 81/39,  ks. kanonik marian Lipski 82/56, Bronisława Ruczewska 82/57,

 Skrzynka poszukiwań

2/27, 5/26, 9/26, 10/0, 11/29, 12/37, 13/37, 14/36, 19/5, 20/41, 21/40, 37/10, 81/53

 

Lista  Darczyńców

1/28, 3/33, 4/29, 5/29, 6/29, 7/33, 8/29, 9/29, 10/0, 21/41, 26/40,  41/49, 51/57, 52/57 54/57, 56/57, 61/57, 64/57, 66/57, 67/57,  70,57, 71/56, 74/56, 75/57, 76/57, 77/57,  78/57, 80/57, 81/57,

 

Lista  Darczyńców  na  budowę  Pomnika  Ofiar Ludobójstwa UPA na Kresach Wschodnich  II  RP

30/41, 31/41, 32/41, 33-34/66, 35/ 52, 36/42, 38/44, 39/55, 40/48, 42/49, 43/57, 44/45, 45/52, 46/57, 48/57, 50/57,

55/57,

 

Ogłoszenia, komunikaty

7/33, 8/29, 9/29, 10/0, 11/29, 12/37, 13/37, 14/37, 17/37, 18/41, 19/41, 21/40-41, 22/41, 23/40-41,  24/41,  25/41,  26/39,  29/48, 33 - 34/68, 35/53, 37/53, 42/49 43/57, 44/45, 45/51, 45/53, 46/57, 47/57, 48/56,  49/57, 51/22, 51/51, 52/55,  53/57, 54/57, 55/56, 56/56,  57/56,  58/57,  59/57, 61/55, 63/57, 64/39, 65/57,  66/55, 70/47, 71/56, 72/57, 73/56-57, 74/57, 75/57, 76/54, 76/57, 78/57, 80/57, 81/57,

Książki, które warto przeczytać:

1/28, 2/24, 5/29, 7/33, 8/29, 9/26, 10/0, 11/29, 12/37, 13/37, 14/36, 15/37, 16/37, 17/31, 19/40, 20/38, 21/40, 22/41, 23/40, 24/40, 25/40, 26/38, 28/26, 29/46, 30/15, 30/40, 31/39, 32/40, 33 - 34/68, 36/39, 39/57, 42/48, 43/56, 45/52, 46/49, 46/55, 46/57, 47/57, 49/57, 51,54, 53/32, 54/57, 55/55, 56/56, 57/56, 58/56, 59/56,  60/57, 61/56, 62/56, 63/57, 65/47, 69/57, 71/53, 73/56-57, 76/55, 77/55, 78/42, 78/55, Recenzje wydawnicze 79/52-56, 80/57, książka Różańskiego 81/25, 81/54, 81/57,

 

 

Czasopismo „NA RUBIEŻY” i książki poświęcone powyższej tematyce można kupić w siedzibie Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów (koszt 1 egz. 6 zł + koszt przesyłki)

 

ul. Oławska 2,  II piętro

50-123 WROCŁAW

tel. 071-34 34 923